Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Handhaven wet- en regelgeving

Ramingsbijstellingen

36

87

68

68

68

Technische Wijzigingen

-200

-3.068

-2.873

-2.320

-2.320

Totaal

-164

-2.981

-2.805

-2.252

-2.252

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Handhaven wet- en regelgeving

Oorspronkelijke begroting

-56.427

-55.216

-53.919

-53.777

-53.777

Wijzigingen omissieregeling

378

430

105

105

105

Bijstellingen voorjaarsnota

-165

-2.982

-2.805

-2.254

-2.254

Totaal bijgestelde begroting

-56.213

-57.769

-56.619

-55.926

-55.926

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Handhaven wet- en regelgeving

Juridische capaciteitsuitbreiding

36

87

68

68

68

Totaal

36

87

68

68

68

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 36 tot € 68)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is concern breed extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Handhaven wet- en regelgeving

Clusterspecifieke overhead

24

-37

123

673

673

Formatie 45 fte

0

-1.650

-1.700

-1.700

-1.700

Bodycams

-100

-100

-50

-50

-50

Registratie Eerste Verblijf Adres

-97

0

0

0

0

Formatie-overheveling

-27

-28

-28

-28

-28

Indexering 2018

0

-1.253

-1.218

-1.215

-1.215

Totaal

-200

-3.068

-2.873

-2.320

-2.320

Clusterspecifieke overhead (van € 24 tot € 673)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van € 24 tot € 673 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. Dit komt door :

Eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen (€ 164)
In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de SW doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Budgetoverheveling VWNW (€ 99 tot € 160)
In 2017 zijn herplaatsingskandidaten geplaatst op een functie binnen het concern Rotterdam. De begroting is hierop aangepast.

Diverse Mutaties (€ 41)
Diverse budget overhevelingen betreffende de formatie en de centralisatie van het onderhoudsbudget voor het Meldingen Systeem Buitenruimte.

Slim Beheer 2020 en 2021 (€ 550)
Ontwikkelingen op het gebied van demografie, klimaat, circulair en technologie vragen om een andere benadering qua beheer van de buitenruimte, daarom wordt ingezet op Slim Beheer. Slim Beheer leidt op termijn tot verlaging van de kosten. Daarom wordt vanaf 2020 rekening gehouden met een besparing van 2 mln. Deze besparing wordt gerealiseerd binnen het programma Beheer van de stad en de producten Handhaven wet- en regelgeving, Parkeren en Markten. De definitieve verdeling over de producten vindt plaats bij vaststelling begroting 2018.

Formatie 45 fte (- € 1,7 mln)

Bij de transitie van handmatige parkeercontrole naar controle met behulp van scantechnologie is een efficiëntieslag gerealiseerd. Deze is per abuis dubbel ingeboekt in de begroting, waardoor een financieel knelpunt is ontstaan van € 2,2 mln. Van dit knelpunt wordt € 550 structureel gedekt uit een besparing op de kosten van het totale proces parkeerhandhaving.
In 2017 wordt het resterend knelpunt van € 1,7 mln eveneens opgelost in de eigen begroting. Voor de jaren 2018 en verder is dekking van € 1,7 mln benodigd.

Bodycams (van - € 100 tot - € 50)

In 2016 heeft een handhavingsteam de pilot met bodycams uitgevoerd. De resultaten van deze pilot waren positief. Daarom heeft de raad besloten tot uitbreiding en verlenging van de pilot bodycams waarvoor budget benodigd is.

Registratie Eerste Verblijf Adres (- € 97)

Vanuit het project informatie-gestuurd handhaven zijn in het jaar 2017 casussen aangeleverd waarbij sprake is van opvallende registratie eerste verblijf adres (REVA) inschrijvingen. Om deze adressen te controleren, is voor de inzet van twee controleurs van het stedelijk interventieteam, € 97 ter beschikking gesteld vanuit het budget EU arbeidsmigranten.

Formatie-overheveling (van - € 27 tot - € 28)

Binnen het cluster Stadsbeheer is een formatieplaats verschoven naar de cluster staf.

Indexering 2018 (- € 1,2 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.