Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Veilig

Intensiveringen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Ramingsbijstellingen

-740

-695

-206

-206

-206

Technische Wijzigingen

14

-785

-750

-750

-750

Totaal

-1.726

-2.480

-1.956

-1.956

-1.956

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Veilig

Oorspronkelijke begroting

-41.902

-38.660

-36.788

-36.735

-36.735

Wijzigingen omissieregeling

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

-1.726

-2.480

-1.957

-1.957

-1.957

Totaal bijgestelde begroting

-43.629

-41.140

-38.745

-38.692

-38.692

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Veilig

Integrale gebiedsaanpak Spaanse polder schoon heel toezicht

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Totaal

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Integrale gebiedsaanpak Spaanse Polder ( - € 1 mln)

De Spaanse Polder is een gebied dat meer aandacht en prioriteit nodig heeft. Daarom gaan de gemeenten Rotterdam en Schiedam samen aan het werk om een integrale gebiedsgerichte organisatie op te zetten. Een benadering die veiligheid, economie en openbare ruimte combineert om het gebied te “upgraden”. Hiermee is meerjarig € 1,0 mln gemoeid in periode 2017 - 2021. In 2017 is er vanuit product Economie voor deze aanpak ook € 150 beschikbaar.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Veilig

Juridische capaciteitsuitbreiding

10

25

14

14

14

Seksuele straatintimidatie

-250

-220

-220

-220

-220

Veilig flexibele schil crisisorganisatie

-500

-500

0

0

0

Totaal

-740

-695

-206

-206

-206

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 10 tot € 14 )

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit, waaronder Veilig. Vanuit Veilig is hier meerjarig een bijdrage geleverd.

Seksuele straatintimidatie (van - € 250 tot - € 220 )

In het Wijkveiligheid Actieprogramma is een aanpak om seksuele straatintimidatie tegen te gaan aangekondigd. Naar dit fenomeen is een wetenschappelijk onderzoek door de Erasmus Universiteit naar de aard, omvang, gevolgen en de aanpak in Rotterdam gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat 84% van de vrouwen in Rotterdam te maken heeft met deze vorm van intimidatie. Om dit aan te kunnen pakken is een integraal plan van aanpak opgesteld in samenspraak met vele partijen. Hiermee is meerjarig € 220 gemoeid in de periode 2018-2021 en € 250 in 2017.

Veilig flexibele schil crisisorganisatie ( - € 500 )

Recente ontwikkelingen zoals radicalisering, spanningen tussen bevolkingsgroepen, dreiging van terrorisme en ook de aanpak van nieuwe criminaliteitsvormen vragen om steeds meer inzet en investeringen. We intensiveren daarom onder andere op de aanpak van radicalisering, ondermijning, bestuurlijke handhaving, en leefbaarheid en veiligheid in wijken. Het extra budget van € 500 per jaar is vooralsnog toegekend voor 2 jaar. Op basis van het nieuwe veiligheidsprogramma zal deze inzet integraal worden bezien.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Veilig

Clusterspecifieke overhead

-97

-28

-28

-28

-28

Diverse technische mutaties

111

43

43

43

43

Indexering 2018

0

-799

-765

-765

-765

Totaal

14

-785

-750

-750

-750

Clusterspecifieke overhead (van - € 97 tot - € 28)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van - € 97 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd in 2017 en voor de jaren 2018 t/m 2021 - € 28. Deze wijziging is het gevolg van de aanpassing van enkele apparaatslasten en de indexering, die doorwerkt naar de overhead.

Diverse technische mutaties (van € 111 tot € 43)

Er heeft een kleine verschuiving plaatsgevonden van materieel budget naar personeelsbudget. Verder is de inzet van juridische capaciteit en interim management meerjarig in de begroting opgenomen.

Indexering 2018 (van - € 799 tot - € 765)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting