Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Burgerzaken

Ramingsbijstellingen

-9

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-292

-422

-421

-386

-386

Totaal

-301

-422

-421

-386

-386

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Burgerzaken

Oorspronkelijke begroting

-15.412

-15.092

-14.056

-14.028

-14.028

Wijzigingen omissieregeling

71

71

71

71

71

Bijstellingen voorjaarsnota

-301

-421

-421

-386

-386

Totaal bijgestelde begroting

-15.642

-15.442

-14.406

-14.342

-14.342

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Burgerzaken

Rechtsherstel Joodse slachtoffers

-480

0

0

0

0

Vrijval onttrekking bestemmingsrerve Verkiezingen

471

0

0

0

0

Totaal

-9

0

0

0

0

Rechtsherstel Joodse slachtoffers ( - € 480)

Het college stelt voor, in navolging van Amsterdam en Den Haag, om onderzoek te laten uitvoeren naar de omgang met joodse eigendommen in Rotterdam tijdens en na de oorlog, en naar de behandeling van joodse oorlogsslachtoffers na de oorlog door de gemeente Rotterdam.

Vrijval bestemmingsreserve Verkiezingen ( € 471)

De organisatie van het Oekraïne referendum in 2016 is financieel gunstig verlopen. Hierdoor zijn meerjarig voldoende middelen aanwezig in de reserve Verkiezingen en kan er €471 vrijvallen.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Burgerzaken

Indexering 2018

0

-53

-64

-29

-29

Afroming SW inleenvergoeding

80

79

79

79

79

Clusterondersteuning

-372

-448

-436

-436

-436

Totaal

-292

-422

-421

-386

-386

Indexering 2018 (van - € 53 tot - € 29)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Afroming SW inleenvergoeding (van € 80 tot € 79)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de SW doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Clusterondersteuning (van - € 372 tot - € 436)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel. De cluster specifieke overheadlasten worden verantwoord onder het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van € 372 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd.
Dit komt door een wijziging in de doorberekening van het Flexteam (€ 108) en meerkosten ingehuurd personeel (€ 244).