Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Dienstverlening (frontoffice)

Ramingsbijstellingen

2.509

23

-1.987

-1.987

-1.987

Technische Wijzigingen

-579

-711

-200

-199

-199

Totaal

1.930

-688

-2.187

-2.186

-2.186

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Dienstverlening (frontoffice)

Oorspronkelijke begroting

-21.120

-19.910

-19.516

-19.452

-19.452

Wijzigingen omissieregeling

-67

-67

-67

-67

-67

Bijstellingen voorjaarsnota

1.929

-687

-2.187

-2.186

-2.186

Totaal bijgestelde begroting

-19.258

-20.664

-21.770

-21.705

-21.705

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Dienstverlening (frontoffice)

Dividend Multidiensten

2.500

0

0

0

0

Geldigheid reisdocumenten van 5 naar 10 jaar

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

Juridische capaciteitsuitbreiding

9

23

13

13

13

Totaal

2.509

23

-1.987

-1.987

-1.987

Dividend Multidiensten ( € 2,5 mln)

Gezien het resultaat jaarrekening 2016 en de vermogenspositie van de deelneming Multidiensten Rotterdam BV (MDR) vindt er een dividenduitkering plaats van € 2,5 mln. Deze incidentele bate is als begrotingswijziging opgenomen voor 2017.

Geldigheid reisdocumenten van 5 naar 10 jaar ( - € 2 mln )

De begroting is met ingang van 2019 gewijzigd in verband met lagere legesopbrengsten en rijksafdrachten voor reisdocumenten. In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder) verlengd van 5 jaar naar 10 jaar waardoor er minder verlengingen reisdocumenten worden aangevraagd. De effecten treden op eind 2018 voor een periode van 5 jaar. Lagere aantallen af te handelen aanvragen hebben ook tot gevolg dat er een lagere personele bezetting nodig is.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 9 tot € 13)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is extra juridische capaciteit benodigd. Dit betreft een overheveling van budget van het product Dienstverlening ter dekking van deze kosten bij het product Concernondersteuning.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Dienstverlening (frontoffice)

Inzet bestemmingsreserve progr DV tbv hosting

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Inzet bestemmingsreserve progr DV tbv Hosting (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Programma DV tbv Hosting is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Dienstverlening (frontoffice)

Clusteroverhead

-515

-936

-427

-426

-426

Overige mutaties

186

13

13

13

13

Programma BIT

-250

0

0

0

0

Indexering 2018

0

212

214

214

214

Totaal

-579

-711

-200

-199

-199

Clusteroverhead (van - € 515 tot - € 426)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van € 515 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd.
Dit komt door een andere verdeling van de kosten van het Flexteam (€243), meerkosten ingeleend personeel (€241)

Overige mutaties (van € 186 tot € 13)

Dit betreft het saldo van enkele kleine mutaties.

Programma Behavioural Insinghts Team (BIT) ( - € 250)

Het programma BIT betreft een onderzoeksprogramma naar gedragsbeïnvloeding van burgers in relatie tot gemeentelijke dienstverlening. Hiervoor is budget overgeheveld vanuit het programma Volksgezondheid en zorg.

Indexering 2018 (van € 212 tot € 214)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.