Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebieden

Intensiveringen

-771

-962

-2.178

-2.223

0

Ramingsbijstellingen

-891

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

1

-446

-446

-446

-446

Totaal

-1.661

-1.408

-2.624

-2.669

-446

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebieden

Oorspronkelijke begroting

-18.410

-16.735

-16.735

-16.757

-16.757

Wijzigingen omissieregeling

-557

-557

-557

-557

-557

Bijstellingen voorjaarsnota

-1.661

-1.408

-2.624

-2.669

-446

Totaal bijgestelde begroting

-20.628

-18.700

-19.916

-19.982

-17.759

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebieden

Motie plan van aanpak Oud-Crooswijk

-156

-622

-1.828

-2.223

0

Aanvalsplan Schiebroek-Zuid

-615

-340

-350

0

0

Totaal

-771

-962

-2.178

-2.223

0

Motie plan van aanpak Oud-Crooswijk (van - € 156 tot - € 2,2 mln)

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 is de motie plan Oud-Crooswijk aangenomen. In de motie wordt verzocht een plan op te stellen met daarin opgenomen een stevige sociale aanpak voor meerdere jaren, die waar mogelijk wordt gecombineerd met een fysieke aanpak. Een concept plan van aanpak met voorgenomen maatregelen is opgesteld. Voor deze maatregelen zijn extra middelen gereserveerd in de VJN van € 5,3 mln. Ad € 4,8 mln bij het product gebieden en € 0,5 mln bij het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies ten behoeve van het Jongerenloket. Uw raad ontvangt voor de begrotingsbehandeling een nadere uitwerking en dan kan ook mogelijk de motie worden afgedaan.

Aanvalsplan Schiebroek-Zuid (van - € 615 tot - € -350)

Het college heeft bij de begrotingsbehandeling 2016 aangegeven dat het huidige beleid ten aanzien van de aanpak van de sociale problematiek in Schiebroek-Zuid in 2017 en verder zal worden doorgezet en daar waar mogelijk worden geïntensiveerd. In januari 2017 is daarom begonnen met een werkconferentie met diverse partijen die betrokken zijn bij de wijkaanpak Schiebroek. Geconstateerd is dat er iets moet gebeuren. Het plan is opgebouwd langs de pijlers: Jeugd & Opvoeden, Werk & Activering, Buitenruimte en Veiligheid & Wonen. In het plan is aangegeven welke maatregelen gewenst zijn. De meeste maatregelen zijn gedekt binnen de reguliere begroting. Voor een aantal andere maatregelen (ad € 1,3 mln) was dit niet mogelijk. Het college stelt derhalve voor € 1,3 mln beschikbaar te stellen voor het plan Schiebroek-Zuid.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebieden

Budget gebiedscommissies

-541

0

0

0

0

Budget programma plan van aanpak Evaluatie Bestuur Model Rotterdam (EBMR)

-350

0

0

0

0

Totaal

-891

0

0

0

0

Budget gebiedscommissies (- € 541)

De Raad van de gemeente Rotterdam heeft op 26 november 2015 (raadsvoorstel nr. 15bb7829) besloten dat tot 10% van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding. Het oorspronkelijke budget bedraagt € 5,4 mln. 10% hiervan is € 541. De onderbesteding 2016 is € 1,4 mln. Conform raadsbesluit mag € 540, net als één jaar geleden, worden toegevoegd aan het budget 2017 van de gebiedscommissies.

Budget programma plan van aanpak Evaluatie Bestuur Model Rotterdam (EBMR) (- € 350)

Voor de implementatie van het plan van aanpak EBMR worden kosten gemaakt, o.a. voor externe inhuur en opleidingsprogramma's. De geraamde kosten bedragen € 350 voor 2017.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebieden

Bestemmingsreserve Promotie Rozenburg

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Promotie Rozenburg (€ 0)

Op de bestemmingsreserve promotie Rozenburg is een bijstelling opgevoerd op de geraamde onttrekkingen. Een geraamde onttrekking ad € 15 is in 2016 niet gerealiseerd en wordt nu geraamd voor 2017. In de tabel is voor 2017 alleen een € 0 zichtbaar, omdat hier ook extra lasten tegenover staan.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebieden

indexering 2018

1

-446

-446

-446

-446

Totaal

1

-446

-446

-446

-446

Indexering 2018 (van € 1 tot - € 446)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.