Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

8.747

6.328

3.585

3.535

3.535

3.535

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.328

5.272

2.255

2.255

2.255

2.255

Opbrengsten derden

2.085

1.056

1.330

1.280

1.280

1.280

Overige baten

3.334

0

0

0

0

0

Totaal lasten

54.070

66.257

50.912

36.502

35.454

30.867

Apparaatslasten

6.527

5.947

5.602

5.477

5.477

5.477

Inhuur

298

274

-34

-34

-34

-34

Overige apparaatslasten

320

110

77

77

77

77

Personeel

5.909

5.563

5.559

5.434

5.434

5.434

Interne Lasten

21.689

26.675

4.278

3.368

3.550

3.575

Overige doorbelastingen

21.689

26.675

4.278

3.368

3.550

3.575

Programmalasten

25.854

33.635

41.032

27.657

26.427

21.815

Financieringslasten

0

0

0

0

1.200

1.200

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6.564

3.758

2.176

1.428

1.428

1.428

Kapitaallasten

0

0

0

1.303

3.315

4.264

Overige programmalasten

18.477

30.868

39.177

22.698

18.256

12.695

Subsidies en inkomensoverdrachten

813

-991

-321

2.228

2.228

2.228

Saldo voor VPB en reserveringen

-45.323

-59.929

-47.327

-32.967

-31.919

-27.332

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-45.323

-59.928

-47.327

-32.967

-31.918

-27.333

Onttrekking aan reserves

19.044

34.929

23.479

14.033

11.656

7.071

Toevoeging aan reserves

679

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-26.956

-25.000

-23.846

-18.934

-20.262

-20.262

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.531

2.452

2.311

2.331

2.320

2.320

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

1.182

1.011

998

989

989

Resultaat na Overhead

-29.487

-28.634

-27.168

-22.263

-23.571

-23.571

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit EFRO-subsidies (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen), bijdragen van provincies en gemeenten en een bijdrage van het Havenbedrijf voor programmabureau Stadshavens. Daarnaast zijn er nog incidentele bijdragen van andere partijen.

Lasten

De uitgaven hebben betrekking op inrichting van de buitenruimte. De grootste uitgaven in 2017 betreffen de Coolsingel, Buitenruimte Binnenstad, Stadshavens, Laurenskwartier en Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Reserves

De mutaties in de reserves zijn geactualiseerd en zijn ten behoeve van de inzet op de diverse projecten.

Meerjarig verloop

De programmalasten en de interne lasten lopen vanaf 2018 sterk terug. Dit komt doordat de projecten binnen dit product grotendeels worden gedekt vanuit reserves. De daling aan lasten vanaf 2018 loopt gelijk met de onttrekking aan de bestemmingsreserves.