Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

176

0

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

90

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

86

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

15.729

16.294

16.046

16.078

16.055

16.055

Apparaatslasten

15.391

15.661

15.273

15.305

15.282

15.282

Inhuur

769

546

254

254

254

254

Overige apparaatslasten

553

347

325

357

334

334

Personeel

14.069

14.768

14.694

14.694

14.694

14.694

Interne Lasten

132

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

175

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-43

0

0

0

0

0

Programmalasten

206

633

773

773

773

773

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

211

633

773

773

773

773

Overige programmalasten

-6

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

1

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

-15.553

-16.294

-16.046

-16.078

-16.055

-16.055

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-15.552

-16.295

-16.045

-16.077

-16.054

-16.054

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-15.551

-16.295

-16.046

-16.077

-16.055

-16.055

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-15.551

-16.295

-16.046

-16.077

-16.055

-16.055

Toelichting op de tabel
Baten

Bij het product Audits en Control zijn geen baten begroot.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en afdeling gerelateerde inkoopkosten voor Middelen en Control voor Concern Auditing. De lasten bestaan, naast personeelskosten, uit kosten voor enkele concern brede programma’s, de externe accountant, ondersteunende dienstverlening betreffende financiën, ICT en personeel gerelateerde zaken.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop is stabiel.