Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

1.965

317

322

322

322

322

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.540

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

425

317

322

322

322

322

Totaal lasten

22.352

17.831

12.303

10.087

9.196

5.170

Apparaatslasten

22.065

16.882

11.747

9.657

8.766

4.740

Inhuur

530

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

272

24

21

11

11

11

Personeel

21.263

16.858

11.726

9.646

8.755

4.729

Interne Lasten

108

65

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

108

65

0

0

0

0

Programmalasten

179

884

556

430

430

430

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

44

835

506

380

380

380

Overige programmalasten

135

49

50

50

50

50

Saldo voor VPB en reserveringen

-20.387

-17.514

-11.981

-9.765

-8.874

-4.848

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-20.387

-17.514

-11.980

-9.765

-8.873

-4.847

Onttrekking aan reserves

20.322

16.171

10.724

4.492

4.026

0

Toevoeging aan reserves

3.000

3.000

3.000

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-3.065

-4.344

-4.257

-5.273

-4.847

-4.847

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-3.065

-4.344

-4.257

-5.273

-4.847

-4.847

Toelichting op de tabel
Baten

Herplaatsingskandidaten worden via het programma ‘Van Werk Naar Werk’ begeleid naar nieuw werk binnen of buiten de gemeente. De opbrengsten derden zijn vergoedingen die voor de herplaatsingskandidaten worden ontvangen van externe partijen.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en arrangementen voor herplaatsingskandidaten.

Reserves

Binnen het programma ‘Van Werk Naar Werk’ heeft een herijking plaatsgevonden op basis van de ontwikkeling van het huidige bestand van herplaatsingskandidaten. De onttrekkingen aan de reserve Krimp (motie 31) verlopen conform het herijkte meerjarenbeeld tot en met 2018. Vanaf 2019 wordt niet meer gewerkt met de bestemmingsreserve Krimp en worden de structurele kosten voor herplaatsingskandidaten opgenomen in de begroting.
De frictiekosten als gevolg van de Doorontwikkeling Organisatie (RIO 40) zijn meerjarig ingeschat. Hierdoor is er een onttrekking aan de reserve Doorontwikkeling Organisatie (Rio 40) doorgevoerd.

Meerjarig verloop

Herplaatsingskandidaten vanuit de krimpopgave Motie 31 worden begeleid naar nieuw werk binnen of buiten de gemeente. Hierdoor laten de personele kosten en begeleidingskosten een dalend verloop zien. Tegenover deze kosten staat een meerjarige onttrekking aan de reserve Krimp in de periode tot en met 2018. Vanaf 2019 worden deze personeelslasten gedekt vanuit reguliere exploitatiebudgetten.

De gemeente is, conform afspraken in coalitieakkoord, een programma gestart voor de verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Dit zal opnieuw leiden tot een krimp van de formatie. De ambitie is om deze krimp zoveel mogelijk organisch te realiseren: natuurlijk verloop en strategische personeelsplanning. Ondanks de inzet op organisch veranderen, is niet uit te sluiten dat medewerkers de status van herplaatsing kandidaat krijgen en begeleid moeten worden naar ander werk. Voor de totale kosten van de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie heeft het college een frictiekostenbudget van € 27 mln. beschikbaar gesteld. De onttrekking aan deze reserve is nu meerjarig ingeschat en zal periodiek herijkt worden.