Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

30.322

23.916

18.714

15.415

12.633

10.390

Financieringsbaten

28.561

22.230

18.681

15.387

12.610

10.372

Opbrengsten derden

1.761

1.686

33

28

23

18

Totaal lasten

25.913

23.917

18.714

15.416

12.632

10.390

Programmalasten

25.913

23.917

18.714

15.416

12.632

10.390

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

100

0

0

0

0

Kapitaallasten

25.908

19.697

16.529

13.618

11.225

9.307

Overige programmalasten

5

4.120

2.185

1.798

1.407

1.083

Saldo voor VPB en reserveringen

4.409

-1

0

-1

1

0

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

4.409

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

4.151

0

0

0

0

0

Resultaat

259

0

0

0

0

0

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

259

0

0

0

0

0

Toelichting op de tabel
Baten

De financieringsbaten zijn de baten op verstrekte leningen en garanties.
Opbrengsten derden bestaan uit de verwachte opbrengsten uit garantieprovisies.

Lasten

De programmalasten hebben betrekking op de interne toegerekende rente (omslagrente) en de lasten voor ingeschatte risico's.

Reserves

Het saldo van het product Leningen en garantieverstrekking wordt geëgaliseerd met de Kredietrisicoreserve. De reserve vormt een onderdeel van het weerstandsvermogen. Zolang deze reserve nog niet de gewenste omvang heeft, worden positieve saldi van dit product aan de Kredietrisicoreserve toegevoegd.

Meerjarig verloop

De verstrekte leningen en garanties nemen gedurende de planperiode af en daarmee ook de hiervoor begrote baten en lasten.