Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

-23.241

-19.464

-18.832

-18.160

-17.902

-17.923

Dividenden

0

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

272

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

0

0

0

0

0

0

Overige baten

-23.513

-19.464

-18.832

-18.160

-17.902

-17.923

Totaal lasten

-82.639

-52.692

-47.367

-43.550

-42.154

-38.496

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Inhuur

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Personeel

0

0

0

0

0

0

Interne Lasten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

0

0

0

0

0

0

Programmalasten

-82.639

-52.692

-47.367

-43.550

-42.154

-38.496

Financieringslasten

56.196

54.054

60.369

63.766

63.864

67.626

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

84

350

350

350

350

350

Kapitaallasten

-139.519

-107.455

-108.553

-109.314

-108.936

-99.987

Overige programmalasten

600

359

467

1.648

2.568

-6.485

Saldo voor VPB en reserveringen

59.398

33.228

28.535

25.390

24.252

20.573

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

59.399

33.227

28.535

25.391

24.252

20.572

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

58.948

28.533

17.664

17.014

17.220

17.544

Resultaat

450

4.695

10.870

8.376

7.032

3.029

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

450

4.695

10.870

8.376

7.032

3.029

Toelichting op de tabel
Baten

In de gemeentelijke regelgeving is onder andere het renteomslagstelsel geregeld. Het renteomslagstelsel houdt in dat vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarden op de balans. De doorberekende omslagrente is op concernniveau neutraal. De vergoede omslagrente (over reserves waarvoor dit is afgesproken) wordt zichtbaar als een baat bij die programma's/producten.

Lasten

De financieringslasten betreffen de rentelasten over extern aangetrokken kort- en langlopende geldleningen. Deze geldleningen zijn nodig voor de financiering van de gemeentelijke activa.
In de gemeentelijke regelgeving is onder andere het renteomslagstelsel geregeld. Het renteomslagstelsel houdt in dat vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarden op de balans. De doorberekende omslagrente over de boekwaarde van de investeringen wordt zichtbaar als last bij de programma's/producten en is op concernniveau neutraal.

Reserves

De Commissie BBV heeft als richtlijn gegeven dat de omslagrente de werkelijke financieringskosten moet volgen. Daarmee komt de egalisatiefunctie van de financieringsreserve te vervallen. Met het oog hierop wordt de financieringsreserve per 1 januari 2018 opgeheven. Het vrijvallende bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Meerjarig verloop

De negatieve baten is de omslagrente die aan de Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt toegerekend. Deze reserve daalt in het meerjarig verloop en daarmee ook de omslagrente die hieraan wordt toegerekend.

De verwachte financieringslasten stijgen omdat er in latere jaren rekening wordt gehouden met een hogere rente.
De negatieve lasten hebben betrekking op de omslagrente die in rekening wordt gebracht over de boekwaarde van de investeringen, meerjarig daalt de boekwaarde van de investeringen en daarmee ook de omslagrente die hiervoor wordt toegerekend.

Onder de programmalasten staat de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen, uitgezonderd het IFR. De bespaarde rente komt in principe ten gunste van het IFR.