Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

116.640

112.474

101.573

102.664

104.031

105.426

Dividenden

110.639

112.474

101.573

102.664

104.031

105.426

Financieringsbaten

6.001

0

0

0

0

0

Totaal lasten

21.234

12.420

12.073

12.073

12.073

12.073

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Inhuur

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Personeel

0

0

0

0

0

0

Programmalasten

21.234

12.420

12.073

12.073

12.073

12.073

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

383

847

500

500

500

500

Kapitaallasten

14.851

11.573

11.573

11.573

11.573

11.573

Overige programmalasten

6.000

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

95.406

100.054

89.500

90.591

91.958

93.353

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

95.406

100.054

89.500

90.591

91.958

93.353

Onttrekking aan reserves

1.521

1.141

1.141

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

96.927

101.195

90.641

90.591

91.959

93.353

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

96.927

101.195

90.641

90.591

91.959

93.353

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit het dividend dat door het Havenbedrijf, Eneco, Evides, Schiphol en de BNG aan de gemeente als aandeelhouder wordt uitgekeerd .

Lasten

De lasten bestaan enerzijds uit de kosten voor inhuur van juridisch, beleidsmatig en financieel advies voor het aangaan, beheer (bijvoorbeeld voor strategische of investeringsbeslissingen) en afstoten van deelnemingen.
Anderzijds hebben de lasten betrekking op de interne omslagrente voor het gestorte aandelenkapitaal in deelnemingen.

Reserves

Aan de bestemmingsreserve RECP worden geen middelen toegevoegd.
De jaarlijkse onttrekking aan de bestemmingsreserve Rotterdam Energy and Climate Programme (RECP) is ter dekking van een deel van de interne rentelasten van het product. Vanwege de verlaging van het interne rentepercentage van 4% naar 3%, dalen de interne rentelasten en is de onttrekking uit de reserve navenant lager. Hierdoor valt in 2016-2018 een deel van de reserve vrij ten bate van het algemeen beeld. Vanaf 2019 wordt de dekking van deze rentelast binnen het product gedekt door de toename van de dividendopbrengsten.

Meerjarig verloop

In 2017 is sprake van eenmalige extra dividendopbrengsten ad € 13,7 mln en vanaf 2018 van structureel extra dividendinkomsten van circa € 1,4 mln.