Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

276.676

274.187

279.496

279.472

279.458

279.458

Belastingen

244.793

243.163

248.436

248.436

248.436

248.436

Bijdragen rijk en mede-overheden

44

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

30.675

31.024

31.060

31.036

31.022

31.022

Overige baten

1.164

0

0

0

0

0

Totaal lasten

28.768

16.037

18.569

18.517

18.514

18.514

Apparaatslasten

15.922

12.855

13.404

13.352

13.350

13.350

Inhuur

1.368

200

198

198

198

198

Overige apparaatslasten

755

594

599

601

601

601

Personeel

13.799

12.061

12.607

12.553

12.551

12.551

Interne Lasten

-4.487

-6.927

-4.750

-4.750

-4.750

-4.750

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-4.487

-6.927

-4.750

-4.750

-4.750

-4.750

Programmalasten

17.333

10.109

9.915

9.915

9.914

9.914

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

620

502

507

507

507

507

Kapitaallasten

1.785

2.106

1.886

1.886

1.885

1.885

Overige programmalasten

14.928

7.501

7.522

7.522

7.522

7.522

Saldo voor VPB en reserveringen

247.908

258.150

260.927

260.955

260.944

260.944

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

247.908

258.150

260.927

260.955

260.943

260.943

Resultaat

247.907

258.150

260.928

260.955

260.943

260.943

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

8.234

8.418

7.897

7.962

7.926

7.926

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

1.936

1.790

1.812

1.791

1.791

Resultaat na Overhead

239.673

247.796

251.241

251.181

251.226

251.226

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit de belastinginkomsten van de onroerende zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de logiesbelasting, de hondenbelasting. De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten uit de precario- en reclamebelasting.

Lasten

De lasten bestaan uit de personeelslasten van de medewerkers van belastingen om de activiteiten van objecten- en subjectenbeheer, waarderen en taxeren, opleggen van aanslagen en invorderen te kunnen uitvoeren.

Reserves

Niet van toepassing

Meerjarig verloop

Het saldo van de baten en lasten op dit product laat een vlak verloop zien.