Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

10.657

10.429

15.575

15.575

15.575

15.575

Bijdragen rijk en mede-overheden

212

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

9.658

10.429

15.575

15.575

15.575

15.575

Overige baten

787

0

0

0

0

0

Totaal lasten

-14.402

-18.663

-11.918

-12.028

-12.024

-12.024

Apparaatslasten

57.219

50.077

46.341

46.230

46.230

46.230

Inhuur

8.744

4.467

855

855

855

855

Overige apparaatslasten

2.241

1.126

1.001

1.001

1.001

1.001

Personeel

46.234

44.484

44.485

44.374

44.374

44.374

Interne Lasten

-74.711

-69.941

-59.830

-59.830

-59.830

-59.830

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-74.711

-69.941

-59.830

-59.830

-59.830

-59.830

Programmalasten

3.090

1.201

1.571

1.572

1.576

1.576

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.080

1.012

1.021

1.062

1.063

1.063

Kapitaallasten

44

41

83

43

42

41

Overige programmalasten

1.966

148

467

467

471

472

Saldo voor VPB en reserveringen

25.059

29.092

27.493

27.603

27.599

27.599

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

25.060

29.091

27.492

27.603

27.600

27.600

Resultaat

25.062

29.090

27.490

27.600

27.597

27.597

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

24.571

23.061

21.427

21.604

21.506

21.506

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

5.472

4.498

4.619

4.528

4.528

Resultaat na Overhead

491

557

1.565

1.377

1.563

1.563

Toelichting op de tabel
Baten

De baten worden gegenereerd door het uitvoeren van projecten en opdrachten voor opdrachtgevers buiten het concern.

Lasten

De personeelskosten en de bijbehorende kosten worden via tarieven in rekening gebracht bij de opdrachtgevers. Het uitvoeren van projecten en opdrachten voor opdrachtgevers binnen het
concern leidt tot interne dekking van de lasten.

Reserves

Niet van toepassing.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop wordt met name beïnvloed door mutaties in de concernbrede bedrijfsvoeringskosten.