Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

44.802

40.863

40.246

41.743

42.195

43.097

Bijdragen rijk en mede-overheden

8

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

43.719

40.863

40.246

41.743

42.195

43.097

Overige baten

1.075

0

0

0

0

0

Totaal lasten

56.804

42.664

40.790

39.578

38.481

39.384

Apparaatslasten

7.403

7.216

6.451

6.409

6.409

6.409

Inhuur

220

1.236

375

375

375

375

Overige apparaatslasten

236

117

84

84

84

84

Personeel

6.947

5.863

5.992

5.950

5.950

5.950

Interne Lasten

-93.158

-94.453

-96.887

-93.646

-96.813

-100.874

Beleidspecifiek vastgoed

-94.384

-94.203

-95.328

-92.087

-95.254

-99.315

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.226

-250

-1.559

-1.559

-1.559

-1.559

Programmalasten

142.559

129.901

131.226

126.815

128.885

133.849

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

48.004

53.088

54.671

49.506

51.173

55.274

Kapitaallasten

74.714

64.037

63.521

62.912

62.448

63.311

Overige programmalasten

19.841

12.776

13.034

14.397

15.264

15.264

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

-12.002

-1.801

-544

2.165

3.714

3.713

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-12.001

-1.800

-541

2.168

3.719

3.716

Onttrekking aan reserves

2.545

3.967

1.317

1.261

1.281

1.283

Toevoeging aan reserves

1.600

1.646

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

646

0

0

0

0

Resultaat

-11.056

1.168

775

3.429

4.997

4.998

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.783

2.921

2.650

2.672

2.660

2.660

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

1.881

1.839

1.806

1.793

1.793

Resultaat na Overhead

-13.839

-3.634

-3.714

-1.049

544

545

Toelichting op tabel
Baten

De baten bestaan uit huurinkomsten, dit betreft externe huuropbrengsten en gebruikersvergoedingen.

Lasten

De lasten bestaan uit kapitaalslasten, zakelijke lasten, onderhoud, beheerkosten, verzekeringen en apparaatskosten. De interne lasten bestaan voornamelijk uit verhuur van parkeergarages en sport- en onderwijsaccommodaties.

Reserves

Uit de reserves zijn voor 2017 tot en met 2021 de volgende onttrekkingen begroot:

  • Onttrekkingen uit het investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van onder meer de kapitaallasten van vastgoedobjecten.
  • Onttrekking uit de bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed voor de dekking van de restpunten omtrent kostprijsdekkende huren.
  • Onttrekking uit de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor de dekking van een afkoopsom ten behoeve van het project Huis op Zuid.
Meerjarig verloop

De baten lopen gestaag op door opleveringen van nieuwe vastgoedprojecten. Hierdoor lopen de lasten evenredig op.