Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

44.608

48.623

54.484

47.807

47.204

47.198

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

44.608

48.623

54.484

47.807

47.204

47.198

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

41.747

37.800

36.955

36.532

36.585

36.579

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Inhuur

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Personeel

0

0

0

0

0

0

Interne Lasten

2.656

2.424

3.330

3.331

3.451

3.451

Beleidspecifiek vastgoed

-393

-513

-516

-515

-515

-515

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

3.049

2.937

3.846

3.846

3.966

3.966

Programmalasten

39.091

35.376

33.625

33.201

33.134

33.128

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

16.622

16.852

14.846

14.412

14.339

14.339

Kapitaallasten

13.159

14.416

14.568

14.561

14.550

14.544

Overige programmalasten

9.279

4.108

4.211

4.228

4.245

4.245

Subsidies en inkomensoverdrachten

31

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

2.861

10.823

17.529

11.275

10.619

10.619

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

2.862

10.824

17.531

11.275

10.618

10.618

Onttrekking aan reserves

1.325

686

448

459

470

471

Toevoeging aan reserves

306

0

0

0

0

0

Resultaat

3.880

11.510

17.976

11.733

11.089

11.089

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

11

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

3.869

11.510

17.976

11.733

11.089

11.089

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit huurinkomsten, dit zijn externe huuropbrengsten en gebruiksvergoedingen. Daarnaast wordt ingezet om een groot deel van de vastgoedobjecten te verkopen, wat resulteert in verkoopopbrengsten. Verder is er sprake van inkomsten uit brandstofverkooppunten.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit kapitaallasten, zakelijke lasten, onderhoud, beheerskosten en apparaatskosten. Daarnaast bestaan de lasten uit de afboeking van de boekwaarde van verkochte vastgoedobjecten. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.

Reserves

Uit de reserves zijn voor 2017 tot en met 2021 de volgende onttrekkingen begroot:

  • Onttrekking uit het Investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van de kapitaallasten van vastgoedobjecten.
  • Onttrekking uit de bestemmingsreserve voor sloopkosten van een zwembad.
  • Onttrekking uit de bestemmingsreserve Infrastructuur voor de dekking van het exploitatietekort op vastgoedobjecten.
Meerjarig verloop

De baten nemen in de jaren 2017 en 2018 voornamelijk toe, met respectievelijk € 4 mln en € 8,4 mln door verkopen van vastgoedobjecten, zoals opgenomen in de verkoopstrategie. In de jaren daarna nemen de baten af als gevolg van wegvallende verkoopopbrengsten en huurinkomsten van verkochte objecten. Het beeld wordt enigszins getemporiseerd doordat de baten toenemen door een aantal veilingen van het huurrecht van de brandstofverkooppunten, die komende jaren gepland staan.
De lasten nemen voornamelijk af door de verlaging van de omslagrente. Als laatste worden er geen lasten meer gerealiseerd van objecten die verkocht zijn.