Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

60.859

35.304

28.605

28.627

28.561

28.561

Opbrengsten derden

57.271

32.454

25.821

25.910

25.910

25.910

Overige baten

3.588

2.850

2.784

2.717

2.651

2.651

Totaal lasten

39.280

10.449

10.366

10.389

10.320

10.320

Apparaatslasten

221

1.100

946

1.018

1.001

1.001

Inhuur

68

756

592

664

647

647

Overige apparaatslasten

2

0

0

0

0

0

Personeel

151

344

354

354

354

354

Interne Lasten

879

521

637

638

638

638

Overige doorbelastingen

879

521

637

638

638

638

Programmalasten

38.180

8.828

8.783

8.733

8.681

8.681

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

27

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

35.436

6.558

6.506

6.455

6.403

6.403

Overige programmalasten

2.717

2.270

2.277

2.278

2.278

2.278

Saldo voor VPB en reserveringen

21.579

24.855

18.239

18.238

18.241

18.241

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

21.579

24.856

18.238

18.238

18.241

18.241

Resultaat

21.579

24.855

18.238

18.239

18.242

18.242

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

21.579

24.855

18.238

18.239

18.242

18.242

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit canonopbrengsten, begrote uitpondingen en conversieopbrengsten. De huidige Europese kapitaalmarkt en de lage rentestand maken het minder aantrekkelijk te investeren in het converteren van erfpachtrecht. Dit vormt een risico voor de geraamde conversieopbrengsten.

Lasten

De lasten bestaan hoofdzakelijk uit begrote kapitaalslasten. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

het saldo is hoger in de jaren 2015, 2016 en 2017 als gevolg van de erfpachtconversie Woonstad. In 2018 is deze afgerond waardoor het saldo daalt.