Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

63.949

67.360

73.359

74.168

74.481

74.861

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.920

5.593

10.184

10.184

10.184

10.184

Financieringsbaten

2

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

48.079

96.073

51.337

51.337

51.337

51.337

Overige baten

7.948

-34.306

11.838

12.647

12.960

13.340

Totaal lasten

71.040

100.200

81.234

78.451

90.474

77.055

Apparaatslasten

5.630

6.035

4.729

4.687

4.687

4.687

Inhuur

1.235

1.685

932

932

932

932

Overige apparaatslasten

129

92

56

56

56

56

Personeel

4.266

4.258

3.741

3.699

3.699

3.699

Interne Lasten

11.224

10.118

10.861

10.757

11.005

11.005

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

11.224

10.118

10.861

10.757

11.005

11.005

Programmalasten

54.186

84.047

65.644

63.007

74.782

61.363

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

24.080

61.631

33.653

33.631

33.637

33.637

Kapitaallasten

-2.901

-2.947

-3.328

-3.351

-3.112

-2.732

Overige programmalasten

32.853

24.923

35.089

32.392

44.168

30.369

Subsidies en inkomensoverdrachten

154

440

230

335

89

89

Saldo voor VPB en reserveringen

-7.091

-32.840

-7.875

-4.283

-15.993

-2.194

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-7.094

-32.840

-7.871

-4.280

-15.991

-2.192

Onttrekking aan reserves

20.827

32.522

8.296

4.756

16.486

2.697

Toevoeging aan reserves

4.551

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

4500

2.500

0

0

0

0

Resultaat

13.684

2.181

423

474

494

504

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.042

2.186

1.821

1.836

1.828

1.828

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

868

985

974

966

966

Resultaat na Overhead

11.642

-873

-2.383

-2.336

-2.300

-2.290

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben grotendeels betrekking op de opbrengsten door gronduitgiften en ontvangen subsidies. Op grond van de wet- en regelgeving worden investeringen en desinvesteringen in de grondexploitatie verwerkt met een tegenboeking in de baten. Het resultaat van de investeringen en desinvesteringen is derhalve nihil.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de investeringen die gedaan worden in de grondexploitaties zoals verwervingen, bouw- en woonrijp maken en ureninzet van het ambtelijk apparaat. Verder bestaan de lasten uit ureninzet, uitbestedingen en onderzoekskosten die niet direct aan een grondexploitatie zijn te koppelen, maar wel ondersteunend zijn aan de gehele grondexploitatieportefeuille.

Reserves

De mutaties in de reserves zijn ten behoeve van de inzet op de diverse projecten. Indien van toepassing worden de reserves voor de grondexploitaties ingezet ter dekking van het treffen van een verliesvoorziening.

Meerjarig verloop

Het meerjarige verloop laat vanaf 2018 een vrij stabiel beeld zien. In 2017 wordt dit stabiele beeld beïnvloed door het effect van (nieuwe) BBV-regelgeving waardoor zowel de baten als lasten toenemen, maar per saldo vrijwel in evenwicht zijn.