Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

4.451

2.010

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

4.445

2.010

0

0

0

0

Opbrengsten derden

6

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

33.636

32.261

31.939

31.234

31.675

22.283

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Personeel

0

0

0

0

0

0

Interne Lasten

4.737

5.007

3.003

3.003

3.003

3.003

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

4.737

5.007

3.003

3.003

3.003

3.003

Programmalasten

28.899

27.254

28.936

28.231

28.672

19.280

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.994

-503

-185

-170

163

163

Overige programmalasten

20.931

25.763

28.990

28.251

28.359

18.967

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.974

1.994

131

150

150

150

Saldo voor VPB en reserveringen

-29.185

-30.251

-31.939

-31.234

-31.675

-22.283

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-29.185

-30.251

-31.939

-31.234

-31.676

-22.284

Onttrekking aan reserves

8.049

13.030

13.284

12.658

12.818

3.426

Toevoeging aan reserves

7.837

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-28.975

-17.222

-18.657

-18.577

-18.859

-18.859

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-28.975

-17.222

-18.657

-18.577

-18.859

-18.859

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit de Rijksmiddelen in het kader van ongerechtvaardigde verrijking. Na 2017 zijn er geen externe baten meer begroot.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelasting van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten vloeien voort uit werkzaamheden met betrekking tot de doeluitkeringen Bodem (aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken), werkzaamheden op het gebied van lucht (nieuwe RAL) en de handhavingstaken door DCMR Milieudienst Rijnmond.

Reserves

De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds dekken de verwachte werkzaamheden met betrekking tot de aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken en uitvoeringsprogramma 2015 - 2020. Daarnaast is er in 2017 een onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit ten behoeve van projecten uit het actieplan Luchtkwaliteit, waaronder de sloopregeling.

Meerjarig verloop

In het meerjarenbeeld dalen de baten als gevolg van het aflopen van de middelen in het kader van ongerechtvaardigde verrijking. De lasten daarentegen laten een wisselend verloop zien. Dit wordt veroorzaakt door de middelen voor het uitvoeringsprogramma Bodem 2015-2020, namelijk pilot Botlekgebied, sanering van gasfabrieken en spoedlocaties. Deze lasten komen volledig uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds.