Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

717

2.666

2.722

1.663

963

963

Bijdragen rijk en mede-overheden

315

2.665

2.720

1.661

961

961

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

493

0

2

2

2

2

Overige baten

-91

1

0

0

0

0

Totaal lasten

15.167

21.550

19.619

13.301

12.573

12.573

Apparaatslasten

11.645

11.629

10.753

10.645

10.645

10.645

Inhuur

1.275

1.461

449

449

449

449

Overige apparaatslasten

407

177

184

184

184

184

Personeel

9.963

9.991

10.120

10.012

10.012

10.012

Interne Lasten

-6.768

-8.432

-8.056

-8.056

-8.056

-8.056

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-6.768

-8.432

-8.056

-8.056

-8.056

-8.056

Programmalasten

10.290

18.353

16.922

10.712

9.984

9.984

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

395

5.828

3.786

1.715

1.007

1.007

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

4.293

7.740

8.346

4.207

4.187

4.187

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.602

4.785

4.790

4.790

4.790

4.790

Saldo voor VPB en reserveringen

-14.450

-18.884

-16.897

-11.638

-11.610

-11.610

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-14.449

-18.884

-16.894

-11.637

-11.609

-11.609

Onttrekking aan reserves

1.446

5.214

1.584

0

0

0

Resultaat

-13.006

-13.669

-15.313

-11.636

-11.609

-11.609

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

4.510

4.492

4.233

4.268

4.249

4.249

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

1.463

1.255

1.269

1.252

1.252

Resultaat na Overhead

-17.516

-19.624

-20.801

-17.173

-17.110

-17.110

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit Rijksinkomsten en provinciale subsidies voor specifieke projecten.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de lasten die betrekking hebben op ureninzet voor bestemmingsplannen, deelname van de gemeente aan gemeenschappelijke regelingen en projecten zoals Skaeve Huse, Kansrijke wijken, Aanlegsteigers Schie en Rivierzones. Daarnaast zijn er projecten die voortvloeien uit het programma Bestaand Rotterdams Gebied .
De subsidies en inkomensoverdrachten hebben betrekking op de bijdragen aan de recreatieschappen.

Reserves

Ter dekking van bovengenoemde projecten vinden onttrekkingen plaats aan de reserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Taakmutaties Gemeentefonds. De onttrekkingen aan de reserve Taakmutaties Gemeentefonds hebben betrekking op projecten die voortvloeien uit het programma Bestaand Rotterdams Gebied.

Meerjarig verloop

De baten en lasten dalen doordat bovengenoemde projecten aflopen net als de inkomsten vanuit Rijk en provincie.