Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

969

306

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

806

306

0

0

0

0

Opbrengsten derden

206

0

0

0

0

0

Overige baten

-43

0

0

0

0

0

Totaal lasten

7.192

8.678

8.099

2.162

2.164

2.164

Interne Lasten

3.597

3.037

1.984

1.934

1.934

1.934

Overige doorbelastingen

3.597

3.037

1.984

1.934

1.934

1.934

Programmalasten

3.595

5.641

6.115

228

230

230

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

0

-314

-314

-314

-314

Kapitaallasten

615

560

633

966

951

937

Overige programmalasten

1.639

5.081

5.666

-574

-557

-543

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.341

0

130

150

150

150

Saldo voor VPB en reserveringen

-6.223

-8.372

-8.099

-2.162

-2.164

-2.164

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-6.221

-8.371

-8.102

-2.163

-2.166

-2.166

Onttrekking aan reserves

1.831

1.587

110

30

30

30

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-4.392

-6.784

-7.992

-2.133

-2.136

-2.136

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-4.392

-6.784

-7.992

-2.133

-2.136

-2.136

Toelichting op de tabel
Baten

Voor 2017 bestaan de baten uit de bijdragen voor het project Warmte-uitwisseling Rotterdams haven. Voor 2018 en verdere jaren zijn er geen baten geraamd.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelasting van overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten hebben betrekking op het uitvoeringsprogramma Duurzaam bestaande uit de pijlers: Groene en gezonde veerkrachtige stad, Schonere energie tegen lagere kosten, Sterke en innovatieve economie en Doorsnijdende en ondersteunende activiteiten. De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het kader van waterpleinen, groene daken en Rotterdam Climate Proof.

Reserves

De reserves worden ingezet om de werkzaamheden van het uitvoeringsprogramma Duurzaam te financieren.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van dit product is gebaseerd op het afgesproken uitvoeringsprogramma Duurzaam 2015-2018.