Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

24.193

14.573

14.818

14.818

14.818

14.818

Bijdragen rijk en mede-overheden

68

-1

-1

-1

-1

-1

Financieringsbaten

230

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

23.900

14.574

14.819

14.819

14.819

14.819

Overige baten

-5

0

0

0

0

0

Totaal lasten

23.193

27.318

23.403

27.461

24.492

23.110

Apparaatslasten

15.747

14.610

14.749

14.789

14.789

14.789

Inhuur

1.623

2.394

2.555

2.595

2.595

2.595

Overige apparaatslasten

647

400

358

358

358

358

Personeel

13.477

11.816

11.836

11.836

11.836

11.836

Interne Lasten

1.076

1.404

106

59

59

59

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.076

1.404

106

59

59

59

Programmalasten

6.370

11.304

8.548

12.613

9.644

8.262

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

310

-3.051

-2.632

6.255

6.247

6.247

Kapitaallasten

660

607

592

546

531

248

Overige programmalasten

1.663

13.068

9.902

5.126

2.180

1.081

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.737

680

686

686

686

686

Saldo voor VPB en reserveringen

1.000

-12.745

-8.585

-12.643

-9.674

-8.292

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

1.000

-12.744

-8.585

-12.642

-9.673

-8.293

Onttrekking aan reserves

7.291

11.459

7.077

4.976

2.029

648

Vrijval reserves

2800

2.100

0

0

0

0

Resultaat

11.090

814

-1.507

-7.667

-7.645

-7.645

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

7.574

7.044

6.639

6.694

6.663

6.663

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

2.962

2.768

2.812

2.785

2.785

Resultaat na Overhead

3.516

-9.192

-10.914

-17.173

-17.093

-17.093

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan grotendeels uit opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen. Daarnaast zijn er opbrengsten vanuit in rekening gebrachte beheersvergoedingen voor hennepontmantelingen en uitvoering van gemeentewege (UVG).

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten betreffen de lasten voortvloeiend uit inspectie, toezicht, woningverbeteringen, hennepontmantelingen en monumenten.

Reserves

De kosten die gemaakt worden voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en Steigers op Zuid worden geheel gedekt uit de bestemmingsreserves Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing en Investeringsfonds Rotterdam. De bestemmingsreserve Vereveningsfonds Bouwleges wordt conform afspraak in 2017 afgebouwd naar nul.

Meerjarig verloop

Voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en Steigers op Zuid zijn de te verwachten uitgaven en dekking over de jaren 2016 tot en met 2020 verwerkt en verdeeld. De programma’s Particuliere Woningvoorraad en Bestaande Woningvoorraad lopen af in 2019. Vanaf 2020 wordt het programma Steigers op Zuid niet meer gefinancierd uit de bestemmingsreserves Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing en Investeringsfonds Rotterdam, maar uit de algemene middelen waardoor het saldo op dit product oploopt.