Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

15.922

11.753

12.757

12.757

11.757

11.757

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.333

2.367

3.384

3.384

2.384

2.384

Opbrengsten derden

10.525

9.288

9.373

9.373

9.373

9.373

Overige baten

2.064

98

0

0

0

0

Totaal lasten

57.308

47.334

48.754

47.214

44.720

44.698

Apparaatslasten

30.029

25.945

26.617

26.390

26.390

26.390

Inhuur

151

145

147

137

137

137

Overige apparaatslasten

1.535

952

861

861

861

861

Personeel

28.343

24.848

25.609

25.392

25.392

25.392

Interne Lasten

-13.414

-16.137

-17.447

-17.447

-17.447

-17.447

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-13.414

-16.137

-17.447

-17.447

-17.447

-17.447

Programmalasten

40.693

37.526

39.584

38.271

35.777

35.755

Financieringslasten

-15

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.577

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

2.005

1.752

1.778

2.016

1.985

1.940

Overige programmalasten

32.875

35.803

37.835

36.284

33.821

33.844

Subsidies en inkomensoverdrachten

4.251

-29

-29

-29

-29

-29

Saldo voor VPB en reserveringen

-41.386

-35.581

-35.997

-34.457

-32.963

-32.941

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-41.386

-35.581

-35.998

-34.457

-32.964

-32.943

Onttrekking aan reserves

3.314

1.869

89

87

86

85

Resultaat

-38.071

-33.713

-35.908

-34.368

-32.876

-32.856

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

10.009

11.382

10.715

10.816

10.767

10.767

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

4.872

5.007

4.985

4.657

4.657

Resultaat na Overhead

-48.080

-49.967

-51.630

-50.169

-48.300

-48.280

Toelichting op de tabel
Baten

De baten betreffen hoofdzakelijk lijkbezorgingsrechten en leges leidingen.

Lasten

De lasten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van beheer en onderhoud Groen, Water, en Primaire lijkbezorging (begraven, cremeren en gedenken).

Reserves

In 2017 wordt onder andere € 1,3 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds om invulling te geven aan het collegebesluit om een aantal parken evenementenproof te maken. Verder is er een onttrekking begroot voor het plan Beverwaard.

Meerjarig verloop

De afdeling water is financieel verplaatst van het product Riolen en Gemalen naar het product Water en Groen om een transparante sturing op GRP4 te bereiken. Hierdoor stijgen de apparaatslasten en concernbrede bedrijfsvoeringskosten, en worden de overige doorbelastingen hoger.
De baten en lasten nemen van 2016 naar 2017 af doordat mogelijke activiteiten met betrekking tot het ruimen van explosieven niet vooraf geraamd kunnen worden. Als gedurende het jaar ruimingen zich voordoen worden deze in de bestuursrapportage gemeld. De gemaakte kosten worden voor 70% door het Rijk vergoed, waarmee 30% vanuit de algemene middelen gedekt zal worden.