Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

13.603

6.202

4.274

4.274

4.274

4.274

Bijdragen rijk en mede-overheden

6.772

7

0

0

0

0

Financieringsbaten

85

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

6.373

1.821

1.851

1.851

1.851

1.851

Overige baten

373

4.374

2.423

2.423

2.423

2.423

Totaal lasten

98.259

88.594

90.548

88.125

89.098

100.471

Apparaatslasten

25.714

23.335

23.934

23.704

23.704

23.704

Inhuur

200

173

176

169

169

169

Overige apparaatslasten

1.144

914

830

830

830

830

Personeel

24.370

22.248

22.928

22.705

22.705

22.705

Interne Lasten

3.632

4.134

4.808

4.808

4.808

4.808

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

3.632

4.134

4.808

4.808

4.808

4.808

Programmalasten

68.913

61.125

61.806

59.613

60.586

71.959

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.048

208

211

211

211

211

Kapitaallasten

14.042

12.344

13.600

13.673

13.331

12.978

Overige programmalasten

49.450

48.453

47.872

45.606

46.921

58.647

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

373

120

123

123

123

123

Saldo voor VPB en reserveringen

-84.656

-82.392

-86.274

-83.851

-84.824

-96.197

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-84.657

-82.392

-86.272

-83.852

-84.823

-96.196

Onttrekking aan reserves

5.273

6.139

3.430

3.388

3.775

3.328

Toevoeging aan reserves

0

8.000

8.000

8.000

8.000

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-79.383

-84.252

-90.842

-88.463

-89.048

-92.868

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

17.962

13.295

12.495

12.599

12.542

12.542

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

2.892

2.973

2.957

2.724

2.724

Resultaat na Overhead

-97.345

-100.439

-106.310

-104.019

-104.314

-108.134

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten leges leidingen.

Lasten

De lasten hebben betrekking op de kosten van onderhoud en beheer van Wegen, Openbare Verlichting, Civiele Kunstwerken, Basisinformatie en Beeldende kunst en Gebouwen.

Reserves

Betreft de bijdragen vanuit het IFR/ISV-3 aan het projectmatig onderhoud van wegen. Verder zijn er onder andere de onttrekkingen voor de volgende Buitenruimtes: Kralingse bos, toiletvoorziening, plan Beverwaard en Maastunnel begroot. Voor de Maastunnel is een meerjarige bestemmingsreserve gevormd.

Meerjarig verloop

Het verschil in baten wordt veroorzaakt doordat afkoopsom havenbedrijf gefaseerd naar beneden wordt bijgesteld. In 2016 is de bijdrage met € 2,3 mln naar beneden bijgesteld en vanaf 2018 nog eens met € 2 mln. Meerjarig lagere lasten als gevolg van vorming van de bestemmingsreserve voor de Maastunnel.