Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

67.319

67.770

69.329

71.253

73.229

73.229

Belastingen

66.133

65.626

68.676

70.600

72.576

72.576

Bijdragen rijk en mede-overheden

106

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

1.080

645

653

653

653

653

Overige baten

0

1.499

0

0

0

0

Totaal lasten

60.351

60.231

61.752

63.578

65.434

65.434

Apparaatslasten

76

0

0

0

0

0

Inhuur

5

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

15

0

0

0

0

0

Personeel

56

0

0

0

0

0

Interne Lasten

13.367

15.830

16.299

16.299

16.299

16.299

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

13.367

15.830

16.299

16.299

16.299

16.299

Programmalasten

46.908

44.401

45.453

47.279

49.135

49.135

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

399

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

6.245

5.731

6.317

6.823

7.549

19.780

Overige programmalasten

40.264

38.670

39.136

40.456

41.586

29.355

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

6.968

7.539

7.577

7.675

7.795

7.795

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

6.969

7.539

7.577

7.675

7.795

7.795

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

6.970

7.538

7.576

7.674

7.794

7.794

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

1.672

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

5.298

7.538

7.576

7.674

7.794

7.794

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben betrekking op de inkomsten rioolheffing en opbrengsten vanuit de waterschappen.

Lasten

De lasten hebben betrekking op het beheer en onderhoud van riolen, gemalen, kolken en persleidingen en op de noodzakelijke rioolvervanging van gemiddeld 40 km riool per jaar.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Voor 2016 en verder is een bijdrage van structureel € 5 mln uit de algemene middelen beschikbaar gesteld voor noodzakelijke rioolvervanging. Hierdoor daalt het saldo riolen en gemalen met circa € 5 mln.