Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

5.195

-719

1.649

2.452

2.452

2.452

Bijdragen rijk en mede-overheden

867

740

0

0

0

0

Opbrengsten derden

4.371

-1.459

1.649

2.452

2.452

2.452

Overige baten

-43

0

0

0

0

0

Totaal lasten

53.182

42.285

45.346

43.136

43.315

43.315

Apparaatslasten

38.413

31.586

33.361

33.244

33.244

33.244

Inhuur

2.224

447

931

918

918

918

Overige apparaatslasten

1.568

789

934

934

934

934

Personeel

34.621

30.350

31.496

31.392

31.392

31.392

Interne Lasten

1.449

1.876

1.927

1.927

1.927

1.927

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-6

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.455

1.876

1.927

1.927

1.927

1.927

Programmalasten

13.320

8.823

10.058

7.965

8.144

8.144

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6.887

8.139

9.192

9.281

9.281

9.281

Kapitaallasten

802

741

713

504

490

260

Overige programmalasten

4.904

-562

153

-1.820

-1.627

-1.397

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

306

505

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

421

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

-47.987

-43.004

-43.697

-40.684

-40.863

-40.863

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-47.985

-43.005

-43.699

-40.683

-40.862

-40.862

Resultaat

-47.985

-43.004

-43.698

-40.683

-40.862

-40.862

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

14.986

9.832

9.238

9.340

9.298

9.298

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

6.010

6.447

6.438

5.990

5.990

Resultaat na Overhead

-62.971

-58.846

-59.383

-56.461

-56.150

-56.150

Toelichting op de tabel
Baten

Dit betreft opbrengsten die verband houden met plaagdierbeheersing, diepreiniging (zoals het verwijderen van graffiti) en de ondersteuning van de uitvoering van Schone Stad.

Lasten

Het gaat om de lasten van reiniging van de openbare ruimte, diepreiniging, plaagdierbeheersing, gladheidsbestrijding en de ondersteuning van de uitvoering van Schone Stad.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

De dalende opbrengsten derden vanaf 2017 ten opzichte van 2016 zijn het gevolg van het op incidentele basis (per jaarschijf) in de exploitatie opnemen van baten voor de aankoop van containers voor en door (rand-) gemeenten (€ 3,0 mln). Hier staan lasten voor eenzelfde bedrag tegenover, waardoor sprake is van een saldo-neutrale activiteit.
Verder dalen de opbrengsten derden vanaf 2017 ten opzichte van 2016 door het op incidentele basis (per jaarschijf) in de exploitatie opnemen van de vergoeding die wordt ontvangen van Nedvang voor activiteiten in het kader van het terugdringen van zwerfvuil (€ 735).

Als gevolg van overplaatsing van de afdeling Rioolreiniging zijn de opbrengsten derden voor rioolreiniging overgeheveld naar het product Water en groen (€ 1 mln). Verder is op basis van het beeld over de voorgaande jaren bij de begroting een verlaging van de baten voor plaagdierbeheersing doorgevoerd (€ 400).
De lasten dalen als gevolg van bovengenoemde overplaatsing van de afdeling Rioolreiniging. Daarnaast dalen de lasten vanaf 2017 voornamelijk door een lagere doorbelasting van generieke concernoverheadkosten.