Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

147.308

141.526

141.750

141.430

141.435

141.435

Bijdragen rijk en mede-overheden

-506

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

149.764

143.526

143.750

143.430

143.435

143.435

Overige baten

-1.950

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Totaal lasten

102.243

101.973

102.366

99.960

99.901

99.902

Apparaatslasten

31.149

25.953

26.703

26.569

26.569

26.569

Inhuur

4.037

3.009

3.097

3.088

3.088

3.088

Overige apparaatslasten

1.120

803

813

813

813

813

Personeel

25.992

22.141

22.793

22.668

22.668

22.668

Interne Lasten

-16.206

-13.746

-16.197

-16.197

-16.197

-16.197

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-8

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-16.198

-13.746

-16.197

-16.197

-16.197

-16.197

Programmalasten

87.300

89.766

91.860

89.588

89.529

89.530

Financieringslasten

6

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

43.691

47.778

48.561

48.466

48.966

48.966

Kapitaallasten

32.984

31.928

37.676

40.816

44.181

47.502

Overige programmalasten

10.610

10.095

5.658

341

-3.583

-6.903

Salarislasten WSW en WIW

0

-35

-35

-35

-35

-35

Sociale uitkeringen

9

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

45.065

39.553

39.384

41.470

41.534

41.533

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

45.069

39.550

39.382

41.469

41.533

41.533

Onttrekking aan reserves

340

340

340

340

340

340

Resultaat

45.408

39.890

39.724

41.811

41.875

41.875

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

14.596

9.179

8.646

8.734

8.695

8.695

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

5.750

5.921

5.899

5.587

5.587

Resultaat na Overhead

30.812

24.961

25.157

27.178

27.593

27.593

Toelichting op de tabel
Baten

De baten betreffen de inkomsten die worden verkregen door het heffen van afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht. Daarnaast zijn er baten die voortvloeien uit de inzameling van bedrijfsafval, de verkopen in de Piekfijnwinkels en de afname van leasevoertuigen door externen.

Lasten

De lasten van dit product betreffen de inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Binnen dit product worden ook de kosten van het onderdeel Lease verantwoord.

Reserves

De bestemmingsreserve Onderhoud Lease ondersteunt een efficiënte bedrijfsvoering met betrekking tot het binnen de Gemeente in gebruik zijnde materieel van Lease, waarbij schommelingen in kosten van onderhoud, reparatie en banden worden opgevangen. De mutatie in deze reserve betreft het verschil tussen het deel van onderhoud, reparatie en banden dat in de leasetermijnen is opgenomen ten opzichte van de werkelijke kosten van onderhoud, reparatie en banden. Gedurende het begrotingsjaar zal de schatting van deze mutatie zijn opgenomen. Bij jaareinde zal de werkelijke mutatie in de reserve worden verwerkt.

Meerjarig verloop

De opbrengsten dalen tussen 2017 en 2021 als gevolg van lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (ASH) met € 1,0 mln. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van het ASH-tarief als gevolg van lagere (toegerekende) kosten en een stijging in het aantal huishoudens dat wordt aangeslagen.