Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

1.031

1.064

1.076

1.076

1.076

1.076

Bijdragen rijk en mede-overheden

169

108

110

110

110

110

Financieringsbaten

612

320

320

320

320

320

Opbrengsten derden

250

636

646

646

646

646

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

54.918

59.819

58.665

57.901

57.471

57.471

Apparaatslasten

11.647

9.302

9.294

9.284

9.284

9.284

Inhuur

783

935

742

742

742

742

Overige apparaatslasten

466

210

211

211

211

211

Personeel

10.398

8.157

8.341

8.331

8.331

8.331

Interne Lasten

1.020

714

712

712

712

712

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.020

714

712

712

712

712

Programmalasten

42.251

49.803

48.659

47.905

47.475

47.475

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.978

5.677

1.528

1.528

1.528

1.528

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

2.175

600

1.100

600

100

100

Sociale uitkeringen

33.109

40.890

43.340

43.086

43.156

43.156

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.989

2.636

2.691

2.691

2.691

2.691

Saldo voor VPB en reserveringen

-53.887

-58.755

-57.589

-56.825

-56.395

-56.395

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-53.888

-58.754

-57.589

-56.825

-56.395

-56.395

Resultaat

-53.890

-58.755

-57.589

-56.826

-56.396

-56.396

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

7.287

7.336

6.854

6.911

6.880

6.880

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

2.874

2.829

2.859

2.835

2.842

Resultaat na Overhead

-61.177

-68.965

-67.272

-66.596

-66.111

-66.118

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rentebaten van verstrekte leningen en bijdragen van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.

Lasten

Ten behoeve van armoedebestrijding, worden verstrekkingen gedaan in het kader van de bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering. Daarnaast worden subsidies verstrekt en regelingen zoals AOW/kindtegoed bekostigd. Verder worden middelen uitgegeven ten behoeve van de kwijtschelding afvalstoffenheffing. De apparaatslasten betreffen voornamelijk de Kredietbank Rotterdam.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

De daling meerjarig betreft met name het stopzetten van de bijdrage van de gemeente aan de regeling collectieve zorgverzekering (€ 3,6 mln) bij inkopen en uitbestede werkzaamheden.