Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

12.455

15.468

7.425

4.272

4.272

4.272

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.268

11.262

3.153

0

0

0

Opbrengsten derden

4.187

4.206

4.272

4.272

4.272

4.272

Totaal lasten

29.490

34.182

25.015

18.829

18.829

18.819

Apparaatslasten

10.335

8.524

7.968

6.944

6.944

6.934

Inhuur

2.969

1.933

2.028

1.037

1.037

1.037

Overige apparaatslasten

398

235

143

143

143

142

Personeel

6.968

6.356

5.797

5.764

5.764

5.755

Interne Lasten

-2.524

-2.160

-2.257

-2.257

-2.257

-2.257

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-2.524

-2.160

-2.257

-2.257

-2.257

-2.257

Programmalasten

21.679

27.818

19.304

14.142

14.142

14.142

Financieringslasten

65

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

12.268

11.188

6.084

5.781

5.781

5.781

Overige programmalasten

254

4.473

3.172

3.176

3.176

3.176

Sociale uitkeringen

-32

-13

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

9.124

12.170

10.048

5.185

5.185

5.185

Saldo voor VPB en reserveringen

-17.035

-18.714

-17.590

-14.557

-14.557

-14.547

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-17.039

-18.714

-17.590

-14.558

-14.558

-14.549

Onttrekking aan reserves

1.153

377

0

0

0

0

Vrijval reserves

127

0

0

0

0

0

Resultaat

-15.759

-18.336

-17.589

-14.558

-14.558

-14.548

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.998

4.147

3.973

3.316

3.301

3.301

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

1.957

1.667

1.370

1.353

1.357

Resultaat na Overhead

-18.757

-24.440

-23.229

-19.244

-19.212

-19.206

Toelichting op de tabel
Baten

Het grootste deel van de baten zijn inkomsten ten behoeve van educatie (WEB). De middelen die hierbij worden toegevoegd zijn deels voor Rotterdam en deels ten behoeve van de regio. De overige baten bestaan uit de verkoopopbrengsten van de Rotterdam Pas.

Lasten

In het kader van Maatschappelijke participatie en activering worden subsidies en opdrachten verstrekt. Deze worden ingezet ten behoeve van educatie, taal, integratie, jongerenparticipatie en stedelijke bijdrage voor bewonersinitiatieven.

Reserves

Voor het jaar 2017 vindt een onttrekking plaats voor de volgende doeleinden:

  • Aan de Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden wordt € 33 onttrokken voor de realisatie van de beoogde doelen waarvoor deelraden van voormalige deelgemeenten bestemmingsreserves hadden gevormd.
  • Voor de handhaving inburgering 2017 wordt € 322 aan de bestemmingsreserve onttrokken. In 2017 wordt 5,6 fte tijdelijk personeel ingezet in combinatie met inhuur. De reserve is door deze onttrekking volledig uitgeput.
  • Uit de bestemmingsreserve voor sociale acceptatie LBHT wordt na eerdere mutaties dit jaar het resterende bedrag van € 22 onttrokken.
Meerjarig verloop

De baten vertonen een daling in 2018 en verdere jaren door een lagere rijksbijdrage WEB Taaltrajecten. Als gevolg hiervan dalen ook de programmalasten.