Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

2.828

1.731

1.576

1.576

1.576

1.576

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.645

1.674

1.518

1.518

1.518

1.518

Opbrengsten derden

183

57

58

58

58

58

Totaal lasten

90.906

52.345

53.560

53.088

53.113

53.094

Apparaatslasten

33.227

8.790

9.970

9.886

9.886

9.867

Inhuur

3.819

695

181

181

181

181

Overige apparaatslasten

1.040

185

73

73

73

72

Personeel

28.368

7.910

9.716

9.632

9.632

9.614

Interne Lasten

618

324

-331

-331

-331

-331

Beleidspecifiek vastgoed

0

336

338

338

338

338

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

618

-12

-669

-669

-669

-669

Programmalasten

57.061

43.231

43.921

43.533

43.558

43.558

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

36.328

33.806

29.764

29.764

29.764

29.764

Overige programmalasten

5.614

-212

-250

-638

-613

-613

Sociale uitkeringen

6.594

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

8.525

9.637

14.407

14.407

14.407

14.407

Saldo voor VPB en reserveringen

-88.078

-50.614

-51.984

-51.512

-51.537

-51.518

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-88.080

-50.613

-51.984

-51.512

-51.537

-51.518

Onttrekking aan reserves

10.753

860

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-77.325

-49.755

-51.985

-51.512

-51.537

-51.519

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

8.920

6.925

6.375

6.428

6.399

6.399

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

3.077

3.254

3.299

3.240

3.259

Resultaat na Overhead

-86.245

-59.757

-61.614

-61.239

-61.176

-61.177

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ter dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket.

Lasten

Onder de apparaatslasten vallen naast inzet op beleid ook de inzet van uitvoerend personeel bij het Jongerenloket voor zowel de intake en de begeleiding van kwetsbare jongeren naar onderwijs en/of arbeid, de wijkteams, de VraagWijzers, schulddienstverlening en kwijtschelding. Vanaf 2017 vallen de wijkteams en VraagWijzers onder het programma Volksgezondheid en zorg, product Zorg voor volwassenen.

De programmalasten worden voornamelijk ingezet voor het Nieuw Rotterdams Welzijn. Met de herijking van het NRW wordt ingezet op het versterken van wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Er zijn middelen beschikbaar voor de kleinere betekenisvolle partijen die gebiedsgericht werken (couleur locale).

Reserves

Voor het jaar 2017 vinden onttrekkingen plaats ad € 435 aan de bestemmingsreserves Maatschappelijke Participatie gebieden ter dekking van de activiteiten Nieuw Rotterdams Welzijn en voor het beschikbaar stellen van een flexbudget voor de gebieden (voornamelijk kleine opdrachten voor diverse activiteiten in het gebied). Daarnaast wordt € 425 aan de bestemmingsreserve AWBZ onttrokken voor diverse activiteiten ten behoeve van de doorontwikkeling.

Meerjarig verloop

De baten vertonen in 2018 en verdere jaren een lichte daling vanwege een incidentele teruggave in 2017 van het VNG voor anonieme hulp op afstand.
De apparaat- en programmalasten vertonen een stijging voornamelijk veroorzaakt door de extra beschikbaar gestelde middelen voor het Jongerenloket en uitvoering van de Wmo.