Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

538.806

519.143

499.159

505.139

517.093

523.116

Bijdragen rijk en mede-overheden

538.536

519.143

499.159

505.139

517.093

523.116

Opbrengsten derden

270

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

620.549

615.556

620.635

566.100

574.181

580.006

Apparaatslasten

45.374

42.163

44.292

43.121

38.747

38.300

Inhuur

8.502

1.952

4.048

3.823

555

555

Overige apparaatslasten

1.342

1.451

1.431

1.382

1.382

1.382

Personeel

35.530

38.760

38.813

37.916

36.810

36.363

Interne Lasten

703

1.285

1.318

1.318

1.318

1.318

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

703

1.285

1.318

1.318

1.318

1.318

Programmalasten

574.472

572.108

575.025

521.661

534.116

540.388

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.000

12.750

13.209

12.885

13.473

13.647

Kapitaallasten

51

706

2.753

3.898

3.812

3.888

Overige programmalasten

7.816

120

121

121

121

121

Sociale uitkeringen

553.769

554.927

556.253

504.681

516.634

522.656

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.836

3.605

2.689

76

76

76

Saldo voor VPB en reserveringen

-81.743

-96.413

-121.476

-60.961

-57.088

-56.890

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-81.743

-96.413

-121.478

-60.960

-57.088

-56.890

Onttrekking aan reserves

18.042

39.763

60.167

0

0

0

Toevoeging aan reserves

9.748

64.925

0

0

0

0

Resultaat

-73.448

-121.576

-61.310

-60.958

-57.088

-56.889

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

27.670

25.914

22.755

21.840

21.739

21.739

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

5.069

6.141

7.339

7.409

7.741

Resultaat na Overhead

-101.118

-152.559

-90.206

-90.137

-86.236

-86.369

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rijksbijdragen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet.
De baten voor 2017 (het definitief budget) zullen naar verwachting beïnvloed worden door de aanpassing van het macrobudget als gevolg van de doorwerking van de normbijstellingen. Bij de jaarrekening 2017 wordt het uiteindelijke resultaat op de BUIG en het eventuele effect op de reserve WWB duidelijk. In het najaar van 2017 (oktober) wordt het voorlopig budget 2018 bekend gemaakt.

Lasten

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de uitkeringslasten (algemene bijstand).

Reserves

Het tekort op de uitkeringslasten (BUIG) voor 2017 is geraamd op € 36,7 mln en voor 2018 op € 57,6 mln. De kosten voor Social Impact Bonds (SIB) bedragen respectievelijk € 3,0 en € 2,6 mln. Het tekort op de uitkeringen en de kosten van de SIB (in totaal € 99,9 mln) worden gedekt uit de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand). De hoogte van de reserve WWB bedraagt € 35,0 mln. In 2017 is derhalve een dotatie van € 64,9 mln aan de reserve WWB noodzakelijk.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop op de programmalasten wordt veroorzaakt door de ramingssystematiek van de uitkeringslasten en de BUIG. De sociale uitkeringen worden voor 2 jaren (2017 en 2018) reëel geraamd op basis van volume en prijs. Voor de jaren daarna worden de lasten gelijk gesteld aan de verwachte baten (BUIG).

Het meerjarig verloop op de apparaatslasten wordt veroorzaakt door de mutaties in de formatie en de aan het personeelsbestand gerelateerde kosten (loonkosten, overige personele kosten, inhuur). De formatie beweegt gedeeltelijk mee met de omvang van het bijstandsvolume.