Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

24.167

21.626

15.683

9.981

9.981

9.981

Bijdragen rijk en mede-overheden

12.268

10.244

7.078

2.803

2.803

2.803

Dividenden

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

12.010

11.382

8.605

7.178

7.178

7.178

Overige baten

-111

0

0

0

0

0

Totaal lasten

127.927

134.161

124.807

117.953

117.129

117.285

Apparaatslasten

46.838

43.037

43.672

42.805

43.841

43.807

Inhuur

8.126

2.727

562

47

27

27

Overige apparaatslasten

1.930

1.559

1.564

1.449

1.446

1.446

Personeel

36.782

38.751

41.546

41.309

42.368

42.334

Interne Lasten

-6.432

-3.755

-4.152

-3.897

-4.079

-4.079

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-9

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-6.423

-3.755

-4.152

-3.897

-4.079

-4.079

Programmalasten

87.521

94.879

85.287

79.045

77.367

77.557

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

12.823

15.973

19.865

17.864

15.388

14.701

Kapitaallasten

98

150

211

260

308

308

Overige programmalasten

7.050

16.821

7.843

7.644

7.600

7.600

Salarislasten WSW en WIW

61.740

58.863

54.493

50.539

51.333

52.210

Sociale uitkeringen

345

482

582

582

582

582

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.465

2.590

2.293

2.156

2.156

2.156

Saldo voor VPB en reserveringen

-103.760

-112.535

-109.124

-107.972

-107.148

-107.304

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-103.762

-112.535

-109.123

-107.971

-107.147

-107.303

Onttrekking aan reserves

1.411

375

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

164

0

0

0

0

Resultaat

-102.352

-111.996

-109.123

-107.969

-107.147

-107.303

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

28.007

24.916

23.922

23.188

24.499

24.499

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

7.148

7.925

8.559

8.519

8.542

Resultaat na Overhead

-130.359

-144.060

-140.970

-139.716

-140.165

-140.344

Toelichting op de tabel
Baten

De baten voor het product Werk bestaan uit externe omzet die behaald wordt door WSW medewerkers. Daarnaast worden in 2017 ESF baten geraamd van € 6,7 mln voor re-integratie activiteiten; voor 2018 is dit € 3,9 mln.

Lasten

De middelen voor het participatiebudget zijn bestemd voor re-integratie van werkzoekenden en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Een groot deel van de programmalasten heeft betrekking op salarislasten voor de WSW medewerkers.
Daarnaast worden er, op het gebied van Werk en Re-integratie trajecten, werkervaringsplaatsen en externe capaciteit ingekocht om werkzoekenden te laten re-integreren op de arbeidsmarkt. Ook de lasten voor de gemeentelijke herplaatsingskandidaten (fsk 1-3) en garantiebanen worden op het product Werk gepresenteerd.

Reserves

In 2017 wordt een onttrekking gedaan van € 375 aan de bestemmingsreserve IFR voor het programma Trainingsplant Stichting RDM. Verder zijn er geen noemenswaardige onttrekkingen meer begroot aan reserves.

Meerjarig verloop

In het meerjarig verloop op de programmalasten is de verwachte afbouw van de WSW medewerkers zichtbaar. Het meerjarig verloop op de baten wordt voornamelijk beïnvloed door de afbouw van de WSW populatie. De externe omzet daalt evenredig met de populatie. Voor 2017 en 2018 zijn er baten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) geraamd.