Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

21.102

20.682

19.622

19.560

19.560

19.560

Bijdragen rijk en mede-overheden

17.006

18.289

17.188

17.149

17.149

17.149

Financieringsbaten

8

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

3.660

2.393

2.434

2.411

2.411

2.411

Overige baten

428

0

0

0

0

0

Totaal lasten

330.355

354.734

345.741

341.129

332.128

327.991

Apparaatslasten

27.845

41.146

42.051

41.518

41.531

41.657

Inhuur

3.423

2.208

888

888

888

888

Overige apparaatslasten

783

1.113

1.282

969

969

972

Personeel

23.639

37.825

39.881

39.661

39.674

39.797

Interne Lasten

711

298

55

62

69

69

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

711

298

55

62

69

69

Programmalasten

301.799

313.290

303.635

299.549

290.528

286.265

Financieringslasten

56

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

32.336

37.341

33.082

32.569

32.553

32.553

Kapitaallasten

460

431

1.314

1.683

1.740

1.307

Overige programmalasten

5.579

4.869

739

365

304

736

Sociale uitkeringen

217.145

229.883

219.845

216.838

207.810

203.548

Subsidies en inkomensoverdrachten

46.223

40.766

48.655

48.094

48.121

48.121

Saldo voor VPB en reserveringen

-309.253

-334.052

-326.119

-321.569

-312.568

-308.431

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-309.253

-334.049

-326.119

-321.569

-312.568

-308.432

Onttrekking aan reserves

769

20.315

800

0

0

0

Toevoeging aan reserves

3.400

0

10.000

0

0

0

Vrijval reserves

4673

0

0

0

0

0

Resultaat

-307.209

-313.734

-335.322

-321.570

-312.569

-308.434

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

11.305

26.074

24.121

24.300

24.202

24.202

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

11.150

11.222

11.153

11.096

11.034

Resultaat na Overhead

-318.514

-350.958

-370.665

-357.023

-347.867

-343.670

Toelichting op de tabel
Baten

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden bestaan uit de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (via het CAK) en de regeling heroïnebehandeling.
Opbrengsten derden bestaat met name uit de huurinkomsten voor de (z)OnderDak-woningen

Lasten

De apparaatslasten hebben betrekking op de inzet van (ambtelijk) personeel voor de toegang tot de Wmo (wijkteams, verbrede vraagwijzer, stedelijke loketten), voor beleid en zorginkoop, voor uitvoering van de aanpak huiselijk geweld en het stedelijk vangnetteam.

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de zogeheten sociale uitkeringen. Hieronder valt de inkoop van zorgarrangementen voor Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de nieuwe Wmo.
Subsidies en inkomensoverdrachten betreffen de verstrekte subsidies aan instellingen als het Leger des Heils en het Centrum voor Dienstverlening (CVD).Gesubsidieerde activiteiten zijn onder meer nachtopvang, dagopvang en zelfstandig wonen met begeleiding.
Andere programmalasten zijn o.a. de huurlasten van de (z)OnderDak-woningen.

Reserves

In 2018 wordt er voor € 10 mln een bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp gevormd.

Meerjarig verloop

In 2017 is er een verdubbeling van het apparaatslastenbudget t.o.v. 2016. Dit wordt veroorzaakt door een structurele budgetoverheveling van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo vanuit het product Maatschappelijke begeleiding & advies naar het product Zorg voor volwassenen. Deze overheveling heeft ook effect op de concernbrede bedrijfsvoeringslasten: door een verschuiving van de formatie van het ene naar het andere product wordt ook de doorbelaste concernoverhead verschoven.

Om dezelfde reden als hierboven beschreven, namelijk de overheveling van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo van product Maatschappelijke begeleiding & advies naar product Zorg voor volwassenen, is er een structurele stijging van het budget voor inkopen en uitbestede werkzaamheden (€ 8,3 mln).
In 2016 was er incidenteel € 5 mln begroot op overige programmalasten om de extra kosten van tijdelijke inzet van o.a. wijkteammedewerkers, Wmo-adviseurs en backoffice-medewerkers in het kader van de nieuwe Wmo-taken te kunnen dekken. Met de september- en decembercirculaire 2016 vindt er een structurele verlaging plaats van de integratie-uitkering Sociaal Domein van circa € 2,4 mln.