Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

2.359

1.972

1.872

1.858

1.744

1.744

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.126

1.972

1.871

1.857

1.743

1.743

Opbrengsten derden

233

0

1

1

1

1

Totaal lasten

225.075

227.902

228.051

226.038

226.105

226.951

Apparaatslasten

12.232

10.195

10.600

10.518

10.518

10.518

Inhuur

1.289

188

192

192

192

192

Overige apparaatslasten

379

225

230

230

230

230

Personeel

10.564

9.782

10.178

10.096

10.096

10.096

Interne Lasten

2.111

2.067

2.108

2.101

2.094

2.094

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

2.111

2.067

2.108

2.101

2.094

2.094

Programmalasten

210.732

215.640

215.343

213.419

213.493

214.339

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

16.524

26.606

28.656

28.442

28.319

28.319

Kapitaallasten

463

437

465

452

40

40

Overige programmalasten

-164

-2.355

1.383

-716

-1.148

-1.148

Sociale uitkeringen

19.087

22.800

20.393

20.393

20.393

20.393

Subsidies en inkomensoverdrachten

174.822

168.152

164.446

164.848

165.889

166.735

Saldo voor VPB en reserveringen

-222.716

-225.930

-226.179

-224.180

-224.361

-225.207

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-222.719

-225.929

-226.180

-224.180

-224.359

-225.206

Onttrekking aan reserves

1.300

4.695

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

18

0

0

0

0

Resultaat

-221.416

-221.214

-226.180

-224.182

-224.363

-225.209

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

5.883

6.196

5.753

5.793

5.771

5.771

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

2.504

2.380

2.355

2.338

2.344

Resultaat na Overhead

-227.299

-229.914

-234.313

-232.330

-232.472

-233.324

Toelichting op de tabel
Baten

De baten 2017 bedragen in totaal € 2,0 mln. De bijdrage van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) voor het door de gemeente Rotterdam uitvoeren van administratieve werkzaamheden, contractmanagement en contractbeheer is € 1,5 miljoen. Voor het overige bestaan de baten uit bijdragen vanuit ZonMw voor onderzoeken en bijdragen regiogemeenten aan het Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak en het Jeugdbeschermingsplein.

Lasten

De lasten 2017 bedragen in totaal € 228 mln. Hiervan is het gedecentraliseerd Rijksbudget voor de jeugdzorg € 158 mln. Daarnaast worden er instanties gesubsidieerd die werkzaamheden verrichten in het kader van (voorschools) Schoolmaatschappelijk Werk, opvoedingsondersteuning, gezinscoaching en eigen kracht conferenties. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de zorginstellingen spelen een rol in de programmatische aanpak Decentralisatie Jeugdzorg/Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. De lasten voor sociaal medische indicatie en plusopvang aan kinderen van nul tot dertien jaar bestaan uit subsidies aan uitvoerende instanties en uit bijdragen in de kosten voor de kinderopvanginstellingen.

Voor de opdrachten Nieuw Rotterdams Welzijn in de veertien Rotterdamse gebieden zijn afspraken voor twee jaar gemaakt; 2017 is het tweede jaar.

Reserves

In de periode 2015-2017 wordt er € 400 onttrokken uit de bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden ter dekking van activiteiten in het kader van Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) gebiedsopdracht Jeugd.
In 2017 wordt € 4,3 mln onttrokken uit de bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ ter dekking van de extra bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Meerjarig verloop

De budgetten (lasten) dalen, na een stijging in 2018, licht. De stijging heeft te maken met de eenmalige toevoeging voor jeugdhulp in 2018 (en 2019). De budgetten - bijdragen vanuit het Rijk (via gemeentefonds) voor het Sociaal Domein - krimpen te snel om gelijke tred te houden met de vernieuwing van de uitvoering. In dat kader is voor het programma Volksgezondheid en Zorg daarnaast een bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp gevormd voor € 10 mln; deze kan ook voor Jeugdhulp kan worden ingezet.