Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

11.842

12.127

12.212

12.212

12.212

12.212

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.572

8.670

8.694

8.694

8.694

8.694

Opbrengsten derden

3.270

3.457

3.518

3.518

3.518

3.518

Totaal lasten

17.946

16.541

15.618

15.572

15.572

15.554

Apparaatslasten

13.750

11.352

11.463

11.416

11.416

11.398

Inhuur

1.128

156

160

160

160

160

Overige apparaatslasten

573

343

219

216

216

215

Personeel

12.049

10.853

11.084

11.040

11.040

11.023

Interne Lasten

-258

-338

-316

-316

-316

-316

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-258

-338

-316

-316

-316

-316

Programmalasten

4.454

5.527

4.471

4.472

4.472

4.472

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.816

4.295

3.851

3.852

3.852

3.852

Kapitaallasten

24

22

21

21

20

20

Overige programmalasten

66

345

346

346

347

347

Subsidies en inkomensoverdrachten

548

865

253

253

253

253

Saldo voor VPB en reserveringen

-6.104

-4.414

-3.406

-3.360

-3.360

-3.342

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-6.106

-4.410

-3.407

-3.361

-3.361

-3.342

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-6.106

-4.411

-3.409

-3.362

-3.362

-3.344

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

7.361

7.010

6.449

6.502

6.473

6.473

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

2.720

2.472

2.517

2.484

2.491

Resultaat na Overhead

-13.467

-14.141

-12.330

-12.381

-12.319

-12.308

Toelichting op de tabel
Baten

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen voor de opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten zoals bijvoorbeeld de SOA-poli.
De opbrengsten derden bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit de Reizigerszorg, scheepsinspecties en indicatiestellingen op het gebied van arbeid en woningurgenties.

Lasten

De personele kosten dienen ter bestrijding van infectieziekten en voor de gezondheidsbevordering.
Het grootste deel van de programmalasten zit in inkopen en uitbestede werkzaamheden. Hieronder vallen de kosten ter bestrijding van infectieziekten (o.a. SOA poli en reizigerszorg) en kosten die gemaakt worden in het kader van de gezondheidsbevordering. De subsidies worden verstrekt voor prostitutiezorg en voor de inzet van wijkverpleegkundigen in kwetsbare wijken.

Reserves

Binnen dit product worden er vanaf 2017 geen onttrekkingen of toevoegingen geraamd aan bestemmingsreserves.

Meerjarig verloop

De decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS) wordt t/m 2017 verleend door het Rijk. Inmiddels is bekend dat het programma GIDS voortgezet zal worden tot en met 2021 en hiermee de bijdragen van het Rijk gecontinueerd zullen worden. In de mei circulaire 2017 worden de gemeenten hierover nader geïnformeerd. Dit zal bij de Begroting 2018 resulteren in een begrotingswijziging.