Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

12.313

12.612

12.751

12.751

12.751

12.751

Bijdragen rijk en mede-overheden

89

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

11.849

12.612

12.751

12.751

12.751

12.751

Overige baten

375

0

0

0

0

0

Totaal lasten

80.867

86.953

83.025

85.165

81.652

81.131

Apparaatslasten

29.704

22.675

23.267

23.151

23.151

23.151

Inhuur

1.318

232

283

283

283

283

Overige apparaatslasten

1.157

593

597

597

597

597

Personeel

27.229

21.850

22.387

22.271

22.271

22.271

Interne Lasten

10.114

9.882

9.709

9.698

9.686

9.686

Beleidspecifiek vastgoed

21.498

21.206

21.333

21.322

21.310

21.310

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-11.384

-11.324

-11.624

-11.624

-11.624

-11.624

Programmalasten

41.049

54.396

50.049

52.316

48.815

48.294

Financieringslasten

44

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.021

16.743

15.210

15.242

14.699

14.699

Kapitaallasten

1.822

1.590

1.480

1.353

1.147

1.058

Overige programmalasten

12.343

15.710

13.945

16.300

14.859

14.427

Sociale uitkeringen

9

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

17.810

20.353

19.414

19.421

18.110

18.110

Saldo voor VPB en reserveringen

-68.554

-74.341

-70.274

-72.414

-68.901

-68.380

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-68.547

-74.344

-70.276

-72.411

-68.902

-68.382

Onttrekking aan reserves

2.943

2.433

332

332

332

333

Toevoeging aan reserves

775

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

1294

217

0

0

0

0

Resultaat

-65.085

-71.693

-69.941

-72.077

-68.570

-68.048

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

9.154

7.568

7.178

7.256

7.224

7.224

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

5.315

5.362

5.441

5.388

5.408

Resultaat na Overhead

-74.239

-84.576

-82.481

-84.774

-81.182

-80.680

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten uit de verhuur van gymzalen, sporthallen, sportvelden en zwembaden. Daarnaast worden inkomsten verkregen uit de verkoop van toegangsbewijzen voor de diverse voorzieningen, bijvoorbeeld bij de zwembaden.

Lasten

Apparaatslasten
Het grootste deel van de apparaatslasten betreft de kosten van het voor de uitvoering van het sportbeleid benodigde personeel, zoals bijvoorbeeld de medewerkers werkzaam voor het beheer van zwembaden, sporthallen en sportvelden, kinderboerderijen, sportstimulering, natuur en milieueducatie enz.

Interne lasten
De interne lasten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor het gebruik en het groot onderhoud van de diverse sportaccommodaties en de doorbelaste (concern)overhead. Daarnaast worden vanuit dit product kosten intern doorbelast, zoals voor het gebruik van gymzalen en zwembaden ten behoeve van het onderwijs.

Programmalasten
Een deel van de programmalasten betreft verstrekte subsidies. Er wordt subsidie verleend aan onder andere Stichting Diergaarde Blijdorp, Stichting Rotterdam Topsport en Stichting Rotterdam Sportsupport.
Binnen de programmalasten worden daarnaast meerdere projecten en programma’s uitgevoerd, waaronder de implementatie van Sportnota 2017+, de Final en het programma Lekker Fit!.
Verder bestaan de programmalasten uit de kosten van het dagelijks beheer van accommodaties, zoals bijvoorbeeld onderhoud en energie.

Reserves

De onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Sportprogrammering’ is onder meer bedoeld voor de beoogde doelen waarvoor deelraden van voormalige deelgemeenten bestemmingsreserves hadden gevormd op onderwerpen die te maken hebben met sport. Daarnaast vinden onttrekkingen plaatst aan Investeringsfonds Rotterdam (IFR) ten behoeven van verbouwingen en aanpassingen aan de accommodaties.
Als bijdrage aan het algemeen financieel beeld, is ten laste van de bestemmingsreserve van het product Sport en Recreatie, een bedrag vrijgevallen.

Meerjarig verloop

De begroting op programmaniveau laat een meerjarig fluctuerend beeld zien. Dit beeld is voornamelijk veroorzaakt door bijstellingen van de budgetten ten behoeve van het Sportbedrijf en Lokale Culturele Centra.