Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

1.850

629

1

1

1

1

Bijdragen rijk en mede-overheden

35

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

725

629

1

1

1

1

Overige baten

1.090

0

0

0

0

0

Totaal lasten

122.131

125.020

127.384

126.886

126.886

127.136

Apparaatslasten

2.718

2.346

2.414

2.414

2.414

2.414

Inhuur

170

60

62

62

62

62

Overige apparaatslasten

81

54

54

54

54

54

Personeel

2.467

2.232

2.298

2.298

2.298

2.298

Interne Lasten

-283

-871

-892

-892

-892

-892

Beleidspecifiek vastgoed

590

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-873

-871

-892

-892

-892

-892

Programmalasten

119.696

123.545

125.862

125.364

125.364

125.614

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

769

107

108

108

108

108

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

-142

-107

39

39

39

39

Subsidies en inkomensoverdrachten

119.069

123.545

125.715

125.217

125.217

125.467

Saldo voor VPB en reserveringen

-120.281

-124.391

-127.383

-126.885

-126.885

-127.135

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-120.279

-124.391

-127.384

-126.886

-126.886

-127.136

Onttrekking aan reserves

741

543

500

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.844

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

400

0

0

0

0

0

Resultaat

-120.983

-123.848

-126.884

-126.886

-126.886

-127.136

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

1.021

1.239

1.168

1.178

1.172

1.172

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

640

656

660

658

659

Resultaat na Overhead

-122.004

-125.727

-128.708

-128.724

-128.716

-128.967

Toelichting op de tabel
Baten

Opbrengst derden
De baten, die ten gunste komen aan het mediabeleid, vloeien voort uit de exploitatieovereenkomst met Ziggo (voorheen UPC). Deze overeenkomst loopt eind 2017 af.

Lasten

Apparaatslasten
De apparaatslasten betreffen met name de personeelslasten van de met de ontwikkeling- en uitvoering van het cultuurbeleid belaste medewerkers.

Programmalasten
Het overgrote deel van de programmalasten betreft structurele dan wel incidenteel toegekende subsidies. Er wordt subsidie verleend aan culturele organisaties conform het opgestelde Cultuurplan en verder onder andere aan de Stichting Bibliotheek Rotterdam en de Stichting Rotterdam Festivals.

Reserves

Vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) is voor de jaren 2017 en 2018 een subsidiebedrag van € 500 beschikbaar voor activiteiten in het kader van Levendige Binnenstad. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale mutatie op productniveau. Dit laatste geldt eveneens voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve Citylab ad € 43 in 2017.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop kent geen grote afwijkingen en wordt grotendeels verklaard uit de ramingsbijstellingen die in de Voorjaarsnota zijn verwerkt.