Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

-106

701

193

193

193

193

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

511

0

0

0

0

Opbrengsten derden

-106

190

193

193

193

193

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

63.560

65.817

72.418

69.361

72.556

76.617

Apparaatslasten

1.548

1.256

1.204

1.204

1.204

1.204

Inhuur

20

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

66

26

25

25

25

25

Personeel

1.462

1.230

1.179

1.179

1.179

1.179

Interne Lasten

55.722

59.947

61.099

57.942

61.137

65.198

Beleidspecifiek vastgoed

51.862

56.292

57.411

54.254

57.449

61.510

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

3.860

3.655

3.688

3.688

3.688

3.688

Programmalasten

6.290

4.614

10.115

10.215

10.215

10.215

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

140

2.498

6.000

2.459

2.459

2.459

Overige programmalasten

57

-2.079

-165

3.476

3.476

3.476

Sociale uitkeringen

334

318

322

322

322

322

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.759

3.877

3.958

3.958

3.958

3.958

Saldo voor VPB en reserveringen

-63.666

-65.116

-72.225

-69.168

-72.363

-76.424

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-63.666

-65.116

-72.225

-69.169

-72.364

-76.425

Onttrekking aan reserves

0

0

3.500

0

0

0

Resultaat

-63.667

-65.117

-68.725

-69.169

-72.363

-76.424

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

659

593

548

552

550

550

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

384

323

327

324

325

Resultaat na Overhead

-64.326

-66.094

-69.596

-70.048

-73.237

-77.299

Toelichting op de tabel
Baten

De structurele baten bestaan met name uit opbrengsten in het kader van de regeling verhuur en medegebruik van onderwijspanden.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit de huurlasten voor Onderwijshuisvesting.

Reserves

Conform de Kadernota 2016 is er incidenteel € 3,5 mln beschikbaar gesteld voor een gymnasium op zuid. De reserve is gevormd om de beoogde locatie (Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis) te transformeren naar huisvesting van een gymnasium op zuid.

Meerjarig verloop

In 2017 zijn de baten incidenteel hoger vanwege een bijdrage van het Centraal Orgaan Asielzoekers voor onderwijshuisvesting voor asielzoekers uit het AZC Beverwaard.
De stijging in de lasten is ter dekking van huurlasten die samenhangen met de extra investering in onderwijshuisvesting.