Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

2.236

2.221

1.901

1.901

1.900

1.900

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

2.236

2.221

1.901

1.901

1.900

1.900

Totaal lasten

2.640

2.619

2.683

2.681

2.681

2.681

Apparaatslasten

972

884

911

909

909

909

Inhuur

7

2

2

2

2

2

Overige apparaatslasten

68

27

28

28

28

28

Personeel

897

855

881

879

879

879

Interne Lasten

1.116

1.056

1.085

1.085

1.085

1.085

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.116

1.056

1.085

1.085

1.085

1.085

Programmalasten

552

679

687

687

687

687

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

158

176

179

179

179

179

Overige programmalasten

394

503

508

508

508

508

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

-404

-398

-782

-780

-781

-781

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-404

-401

-784

-781

-782

-782

Resultaat

-404

-402

-784

-782

-781

-781

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

344

247

233

236

235

235

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

127

131

131

120

120

Resultaat na Overhead

-748

-776

-1.148

-1.149

-1.136

-1.136

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

Lasten

De apparaats- en programmalasten bestaan voornamelijk uit kosten voor toezicht, exploitatie en onderhoud marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van reinigingskosten marktterreinen, overhead en overige kosten vanuit andere producten.

Reserves

Er zijn geen geraamde toevoegingen of onttrekkingen ten laste of ten gunste van dit product.

Meerjarig verloop

De totale baten dalen meerjarig door invoering van de Maatregel persoonlijke plaatsbezetting markten. De betreffende maatregel leidt ertoe dat de inkomsten van dagplaatsen (marktlui die op dag basis een kraam huren) op termijn volledig zullen verdwijnen.