Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

5.007

188

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.168

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

2.299

188

0

0

0

0

Overige baten

540

0

0

0

0

0

Totaal lasten

24.267

23.919

22.778

21.479

21.538

21.538

Apparaatslasten

4.128

4.463

5.135

5.061

5.061

5.061

Inhuur

16

467

239

239

239

239

Overige apparaatslasten

143

104

89

89

89

89

Personeel

3.969

3.892

4.807

4.733

4.733

4.733

Interne Lasten

1.568

1.003

1.242

1.241

1.121

1.106

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.568

1.003

1.242

1.241

1.121

1.106

Programmalasten

18.571

18.453

16.401

15.177

15.356

15.371

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

55

1.617

1.080

1.080

1.080

1.095

Kapitaallasten

199

214

267

270

273

273

Overige programmalasten

7.899

7.276

6.262

5.557

5.733

5.733

Subsidies en inkomensoverdrachten

10.418

9.346

8.792

8.270

8.270

8.270

Saldo voor VPB en reserveringen

-19.260

-23.731

-22.778

-21.479

-21.538

-21.538

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-19.261

-23.733

-22.777

-21.480

-21.538

-21.538

Onttrekking aan reserves

1.315

2.451

1.154

410

0

0

Toevoeging aan reserves

2.253

1.662

1.188

462

0

0

Vrijval reserves

1254

0

0

0

0

0

Resultaat

-18.946

-22.945

-22.811

-21.536

-21.540

-21.540

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

1.838

1.755

1.654

1.668

1.660

1.660

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

745

772

773

766

766

Resultaat na Overhead

-20.784

-25.445

-25.237

-23.977

-23.966

-23.966

Toelichting op de tabel
Baten

De baten ter hoogte van € 188 betreft het innovatieprogramma Dutch Windwheel dat wordt ondersteund met een bijdrage vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Lasten

De wijziging van de lasten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting wordt met name veroorzaakt door budget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de Roadmap Next Economy en Waste 2 Chemicals. Daarnaast zijn er een aantal projecten die voor een lastenstijging zorgen, maar gedekt worden uit bestemmingsreserves.

Reserves

Het saldo van de dotaties en onttrekkingen van de reserves ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is geactualiseerd.

Meerjarig verloop

De begroting op het product Economie kent een licht neerwaarts verloop en wordt met name veroorzaakt door uitputting van reserves en de eindigheid van dotaties aan de kredietrisicoreserve.