Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

57.042

169.061

51.126

36.873

11.108

1.108

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.815

5.271

539

45

45

45

Financieringsbaten

864

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

49.864

163.790

50.587

36.828

11.063

1.063

Overige baten

-1.501

0

0

0

0

0

Totaal lasten

70.254

187.326

68.976

52.780

24.921

15.396

Interne Lasten

10.306

8.887

3.752

2.527

2.267

1.998

Overige doorbelastingen

10.306

8.887

3.752

2.527

2.267

1.998

Programmalasten

59.948

178.439

65.224

50.253

22.654

13.398

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

31.046

54.294

25.471

18.178

5.315

385

Kapitaallasten

2.824

2.640

3.325

3.536

3.469

3.401

Overige programmalasten

26.142

120.552

36.448

28.239

13.570

8.837

Subsidies en inkomensoverdrachten

-64

953

-20

300

300

775

Saldo voor VPB en reserveringen

-13.212

-18.265

-17.850

-15.907

-13.813

-14.288

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-13.214

-18.265

-17.851

-15.906

-13.811

-14.287

Onttrekking aan reserves

1.447

2.484

1.166

1.461

166

166

Toevoeging aan reserves

700

0

0

0

0

0

Resultaat

-12.467

-15.782

-16.684

-14.444

-13.645

-14.120

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-12.467

-15.782

-16.684

-14.444

-13.645

-14.120

Toelichting op de tabel
Baten

De baten komen voornamelijk voort uit de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. Opdrachtgever van dit project is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten zijn uitgaven voor luchtkwaliteit projecten zoals de milieuzone, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.

Reserves

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zet de gemeente in voor onder meer Verkeersveiligheid en Citylab.

Meerjarig verloop

De stijging in 2017 en daling vanaf 2018 van de baten en lasten komt door het uitvoeringsritme van het project Hoekse Lijn. Volgens de huidige inzichten wordt het project in 2018 opgeleverd. De baten en lasten die in 2019 en 2020 zijn geraamd, zijn nagekomen kosten en ontvangsten in verband met de financiële afwikkeling van dit project.