Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

89.670

94.938

94.568

94.136

94.023

94.023

Bijdragen rijk en mede-overheden

97

150

0

0

0

0

Opbrengsten derden

89.573

94.788

94.568

94.136

94.023

94.023

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

69.957

65.785

68.648

68.118

68.017

68.019

Apparaatslasten

13.139

10.053

9.478

9.399

9.399

9.399

Inhuur

3.287

1.261

137

133

133

133

Overige apparaatslasten

685

344

344

344

344

344

Personeel

9.167

8.448

8.997

8.922

8.922

8.922

Interne Lasten

41.264

37.860

37.866

37.791

37.773

37.773

Beleidspecifiek vastgoed

20.831

16.875

16.760

16.685

16.667

16.667

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

20.433

20.985

21.106

21.106

21.106

21.106

Programmalasten

15.554

17.872

21.304

20.928

20.845

20.847

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.219

6.393

5.112

5.112

5.112

5.112

Kapitaallasten

4.890

4.437

3.220

2.838

370

394

Overige programmalasten

6.445

7.042

12.972

12.978

15.363

15.341

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

19.713

29.153

25.920

26.018

26.006

26.004

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

19.718

29.153

25.925

26.020

26.008

26.009

Onttrekking aan reserves

30

30

30

30

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

25080

1.579

0

0

0

0

Resultaat

44.825

30.765

25.951

26.049

26.006

26.005

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.800

2.959

2.590

2.618

2.606

2.606

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

2.186

2.138

2.133

2.016

2.016

Resultaat na Overhead

42.025

25.620

21.223

21.298

21.384

21.383

Toelichting op de Tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit straat- en garageparkeren (06-parkeren, vergunningen, abonnementen, bezoekersregeling, parkeerautomaten e.d.) en fiscale naheffingen.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de inzet voor straatparkeren, exploitatie en beheer van parkeergarages en fiscaal handhaven.

Reserves

Door de opheffing en vrijval van de bestemmingsreserve Parkeerfonds in 2016 vinden er vanaf 2017 geen onttrekkingen en/of toevoegingen aan deze bestemmingsreserve plaats. Vanaf 2017 vinden er daarom alleen nog jaarlijks onttrekkingen plaats uit de bestemmingsreserve parkeergarage Hoogvliet.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop laat een vrij constant beeld zien na verwerking van de bestuursopdracht Parkeren en de ramingsbijstellingen.