Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

3.414

1.109

1.593

1.563

1.563

1.563

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.564

533

210

210

210

210

Opbrengsten derden

703

576

1.383

1.353

1.353

1.353

Overige baten

147

0

0

0

0

0

Totaal lasten

19.654

13.317

12.291

11.229

11.045

11.073

Apparaatslasten

7.651

7.225

7.975

8.160

7.929

7.699

Inhuur

399

635

1.445

1.760

1.529

1.299

Overige apparaatslasten

254

100

98

97

97

97

Personeel

6.998

6.490

6.432

6.303

6.303

6.303

Interne Lasten

-1.976

-4.030

-6.886

-7.205

-6.945

-6.686

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-1.976

-4.030

-6.886

-7.205

-6.945

-6.686

Programmalasten

13.979

10.122

11.202

10.274

10.061

10.060

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

249

955

0

0

0

0

Kapitaallasten

7.586

7.060

7.778

7.273

6.429

5.572

Overige programmalasten

5.996

2.107

3.424

3.001

3.632

4.488

Subsidies en inkomensoverdrachten

148

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

-16.240

-12.208

-10.698

-9.666

-9.482

-9.510

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-16.241

-12.208

-10.700

-9.666

-9.484

-9.511

Onttrekking aan reserves

1.922

1.419

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-14.319

-10.790

-10.699

-9.667

-9.480

-9.511

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

3.352

3.316

3.091

3.117

3.103

3.103

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

1.173

1.200

1.239

1.199

1.170

Resultaat na Overhead

-17.671

-15.279

-14.990

-14.023

-13.782

-13.784

Toelichting op de tabel
Baten

De daling van baten in 2017 en verder, ten opzichte van 2016, wordt veroorzaakt door de in 2016 ontvangen rijksmiddelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, zoals het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, exploitatie van Parkeer Geleiding en projecten voor onder andere het beter benutten van het bestaand netwerk. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van investeringen in het verleden. De lasten dalen doordat een aantal overheidssubsidies stoppen, zoals genoemd onder de baten.

Reserves

De reserves laten ten opzichte van 2016 een daling zien, omdat in 2017 alleen onttrekkingen plaatsvinden uit het Investeringsfonds Rotterdam voor de buitenruimte Hoek van Holland en de A13/A16.

Meerjarig verloop

De lasten laten meerjarig een daling zien ten opzichte van 2016. In 2016 hebben incidentele positieve bijstellingen plaatsgevonden van budget voor onder andere aantrekkende markt en projecten die gefinancierd worden uit middelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.