Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

5.738

1.053

1.071

1.071

1.071

1.071

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.785

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

1.953

1.053

1.071

1.071

1.071

1.071

Totaal lasten

46.685

36.229

37.066

36.428

36.339

36.339

Apparaatslasten

52.209

41.034

41.157

40.041

40.020

40.020

Inhuur

6.337

3.504

1.854

1.838

1.838

1.838

Overige apparaatslasten

2.640

673

669

669

648

648

Personeel

43.232

36.857

38.634

37.534

37.534

37.534

Interne Lasten

-9.184

-9.698

-8.404

-8.404

-8.404

-8.404

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-2

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-9.182

-9.698

-8.404

-8.404

-8.404

-8.404

Programmalasten

3.660

4.893

4.313

4.791

4.723

4.723

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.039

3.202

3.404

3.378

3.691

3.799

Kapitaallasten

220

436

425

413

402

294

Overige programmalasten

401

1.255

484

1.000

630

630

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

-40.947

-35.176

-35.995

-35.357

-35.268

-35.268

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-40.950

-35.172

-35.994

-35.357

-35.266

-35.266

Resultaat

-40.948

-35.174

-35.994

-35.353

-35.264

-35.264

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

12.765

10.957

10.120

10.019

9.975

9.975

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

10.082

11.656

11.246

10.686

10.686

Resultaat na Overhead

-53.713

-56.213

-57.770

-56.618

-55.925

-55.925

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit opbrengsten van huisvuil- en andere bestuurlijke boetes, zoals boetes voor wildplassen, afval op straat gooien en hondenpoep. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de personeelskosten van de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, beveiliging van gemeentelijke gebouwen en de brug- en sluiswachters.

Reserves

Er zijn geen geraamde toevoegingen of onttrekkingen ten laste of ten gunste van dit product.

Meerjarig verloop

Het resultaat na overhead daalt in 2017 ten opzichte van 2016 voornamelijk door het wegvallen van de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor brug- en sluiswachters per 1 januari 2017. Deze daling wordt enerzijds beperkt door een lagere toerekening van overhead aan het product. Anderzijds is voor de periode 2017 en 2018 budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van project Nota Schone Stad en Plan-oost. Vanaf 2019 vallen deze middelen weg en laat het resultaat een stabiel beeld zien.