Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

544

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

544

0

0

0

0

0

Totaal lasten

54.425

53.720

54.946

54.946

54.946

54.946

Programmalasten

54.425

53.720

54.946

54.946

54.946

54.946

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Overige programmalasten

73

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

54.352

53.720

53.946

53.946

53.946

53.946

Saldo voor VPB en reserveringen

-53.881

-53.720

-54.946

-54.946

-54.946

-54.946

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-53.881

-53.720

-54.946

-54.946

-54.946

-54.946

Resultaat

-53.880

-53.720

-54.946

-54.946

-54.946

-54.946

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-53.880

-53.720

-54.946

-54.946

-54.946

-54.946

Toelichting op de tabel
Baten

N.v.t.

Lasten

De lasten bestaan uit de bijdragen aan de Veiligheidsregio en aan de Gezamenlijke Brandweer.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop laat een stabiel beeld zien. De enige onzekerheid in de begroting zijn de daadwerkelijke kosten die het gevolg zullen zijn van de FLO (functioneel leeftijds ontslag).