Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

2.461

2.385

1.722

1.722

1.722

1.722

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.027

510

400

400

400

400

Opbrengsten derden

1.434

1.875

1.322

1.322

1.322

1.322

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

36.176

36.312

34.370

31.262

31.241

31.241

Apparaatslasten

18.065

14.173

14.594

14.480

14.480

14.480

Inhuur

722

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

479

121

122

122

122

122

Personeel

16.864

14.052

14.472

14.358

14.358

14.358

Interne Lasten

1.545

2.304

2.355

2.355

2.355

2.355

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.545

2.304

2.355

2.355

2.355

2.355

Programmalasten

16.566

19.835

17.421

14.427

14.406

14.406

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

8.889

13.730

11.195

8.541

8.565

8.565

Kapitaallasten

225

123

119

45

0

0

Overige programmalasten

1.492

3

3

3

3

3

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.960

5.979

6.104

5.838

5.838

5.838

Saldo voor VPB en reserveringen

-33.715

-33.927

-32.648

-29.540

-29.519

-29.519

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-33.715

-33.925

-32.650

-29.540

-29.519

-29.519

Onttrekking aan reserves

55

0

673

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-33.660

-33.926

-31.977

-29.541

-29.520

-29.519

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

7.692

7.342

6.733

6.788

6.758

6.758

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

2.361

2.430

2.415

2.415

2.415

Resultaat na Overhead

-41.352

-43.629

-41.140

-38.744

-38.693

-38.692

Toelichting op de tabel
Baten

De baten van het product veilig bestaan uit opbrengsten van derden, (met name legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen en een aantal subsidies van het rijk.

Lasten

De lasten bestaan uit bestrijding woonoverlast, gemeentelijk cameratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, bevorderen Veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen high impact crimes, bestrijden woninginbraken, beleid en uitgeven evenementen- en horecavergunningen, tegengaan ondermijnende criminaliteit en aanpak jeugdoverlast. Aan de RET wordt een subsidie verstrekt voor de inzet van OV surveillanten.

Reserves

Er is in 2016 € 55 onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken, die ingevlochten is vanuit de voormalige deelgemeenten. Er wordt in 2018 of mogelijk al deels eerder € 673 onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid in de wijken. In de meeste wijken zijn de ontwikkelingen positief. Tegelijkertijd toont het wijkprofiel dat in sommige wijken de ontwikkelingen minder positief en zelfs in sommige wijken negatief zijn. In de meest kwetsbare wijken continueren wij de intensieve inzet in deze wijken. Met name zal de inzet gefocust worden op de HIC-aanpak zoals wijken als Vreewijk, Bloemhof, Pendrecht, Bospolder-Tussendijken en Tarwewijk.

Meerjarig verloop

In 2017 is het budget eenmalig hoger als gevolg van uitvoering Plan Oost en financiering focusaanpak Bospolder-Tussendijken. Verder is er vanaf 2017 een verhoging van de subsidie aan de RET voor de OV surveillanten. Meerjarig daalt het budget vanwege de invulling van de bezuiniging op de organisatie en de afbouw van het budget voor Bospolder-Tussendijken.