Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

664

649

629

1.090

290

290

Bijdragen rijk en mede-overheden

233

0

0

800

0

0

Opbrengsten derden

431

649

629

290

290

290

Totaal lasten

11.997

11.650

11.555

11.267

8.232

8.232

Apparaatslasten

8.136

7.738

7.817

7.183

7.182

7.182

Inhuur

150

462

332

332

332

332

Overige apparaatslasten

403

197

198

199

199

199

Personeel

7.583

7.079

7.287

6.652

6.651

6.651

Interne Lasten

564

1

-3

-3

-3

-3

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

564

1

-3

-3

-3

-3

Programmalasten

3.297

3.911

3.741

4.087

1.053

1.053

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.278

2.951

2.803

3.717

686

686

Kapitaallasten

704

667

637

69

66

45

Overige programmalasten

265

244

251

251

251

272

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

50

49

50

50

50

50

Saldo voor VPB en reserveringen

-11.333

-11.001

-10.926

-10.177

-7.942

-7.942

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-11.333

-11.001

-10.926

-10.179

-7.943

-7.943

Onttrekking aan reserves

363

2.671

2.500

2.700

500

500

Toevoeging aan reserves

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

Resultaat

-12.800

-10.159

-10.255

-9.308

-9.273

-9.273

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

8.325

4.566

4.316

4.243

4.226

4.226

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

917

872

855

843

843

Resultaat na Overhead

-21.125

-15.642

-15.443

-14.406

-14.342

-14.342

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit inkomsten uit leges voor de dienstverlening van het Stadsarchief.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor dienstverlening aan de burger (o.a. Expertise Burgerzaken en Stadsarchief).

Reserves

Meerjarig zijn de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Met ingang van 2017 vinden er weer jaarlijks verkiezingen plaats (2017 Tweede Kamer, 2018 Raad en 2019 Provincie/Europees) waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening is voor de kosten van Democratische Vernieuwing. De toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van het saldo laat stabiel beeld zien zonder grote wijzigingen.