Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

15.344

15.793

12.856

8.356

8.356

8.356

Bijdragen rijk en mede-overheden

338

160

160

160

160

160

Dividenden

2.000

2.500

0

0

0

0

Opbrengsten derden

13.006

13.133

12.696

8.196

8.196

8.196

Totaal lasten

26.383

23.802

22.588

19.205

19.204

19.204

Apparaatslasten

15.598

14.665

14.895

14.135

14.132

14.132

Inhuur

1.001

1.190

1.221

1.221

1.221

1.221

Overige apparaatslasten

512

372

373

373

373

373

Personeel

14.085

13.103

13.301

12.541

12.538

12.538

Interne Lasten

-3.300

-3.170

-4.182

-4.182

-4.182

-4.182

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-3.300

-3.170

-4.182

-4.182

-4.182

-4.182

Programmalasten

14.085

12.307

11.875

9.252

9.254

9.254

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.472

7.369

5.534

5.430

5.451

5.451

Kapitaallasten

2.697

1

1

1

129

126

Overige programmalasten

5.916

4.937

6.340

3.821

3.674

3.677

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

-11.039

-8.009

-9.732

-10.849

-10.848

-10.848

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-11.039

-8.009

-9.733

-10.850

-10.850

-10.850

Onttrekking aan reserves

271

505

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-10.769

-7.503

-9.733

-10.850

-10.849

-10.849

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

10.692

10.116

9.394

9.413

9.375

9.375

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

1.639

1.536

1.507

1.481

1.481

Resultaat na Overhead

-21.461

-19.258

-20.663

-21.770

-21.705

-21.705

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit legesinkomsten van producten Legesverordening Publiekszaken, Naturalisatie, diverse overige inkomsten en een rijksbijdrage voor de uitvoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetenen).

Gezien het resultaat jaarrekening 2016 en de vermogenspositie van de deelneming Multidiensten Rotterdam BV (MDR) vindt er een dividenduitkering plaats van € 2,5 mln. Deze incidentele bate is als begrotingswijziging opgenomen voor 2017.

De begroting is met ingang van 2019 gewijzigd in verband met lagere legesopbrengsten en rijksafdrachten voor reisdocumenten. In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder) verlengd van 5 jaar naar 10 jaar waardoor er minder verlengingen reisdocumenten worden aangevraagd. De effecten treden op eind 2018 voor een periode van 5 jaar. Lagere aantallen af te handelen aanvragen hebben ook tot gevolg dat er een lagere personele bezetting nodig is

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor dienstverlening aan de burger (o.a. KlantContactCenter).

De interne lasten zijn de doorbelastingen van en naar andere producten voor 14010 en voor uitvoering werkzaamheden voor parkeren. Daarnaast worden de kosten van beveiliging van de stadswinkels aan het product Dienstverlening (frontoffice) doorbelast.

De programmalasten betreffen de kosten van uitbesteding 14010 bij Ro!entree, rijksafdrachten van leges reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie die door het KCC aan burgers worden geleverd.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop laat een stabiel beeld zien.