Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

59

0

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

34

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

25

0

0

0

0

0

Totaal lasten

17.887

18.988

17.142

18.358

18.403

16.180

Apparaatslasten

13.126

11.053

10.100

10.100

10.100

10.100

Inhuur

39

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

146

371

375

375

375

375

Personeel

12.941

10.682

9.725

9.725

9.725

9.725

Interne Lasten

90

115

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

90

115

0

0

0

0

Programmalasten

4.671

7.820

7.042

8.258

8.303

6.080

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

945

2.594

2.253

3.469

3.514

1.291

Overige programmalasten

3

-1

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.723

5.227

4.789

4.789

4.789

4.789

Saldo voor VPB en reserveringen

-17.828

-18.988

-17.142

-18.358

-18.403

-16.180

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-17.830

-18.987

-17.142

-18.358

-18.403

-16.180

Onttrekking aan reserves

170

194

21

21

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-17.660

-18.794

-17.121

-18.337

-18.403

-16.180

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

1.833

1.580

1.580

1.580

1.580

Resultaat na Overhead

-17.660

-20.627

-18.701

-19.917

-19.983

-17.760

Toelichting op de tabel
Baten

Voor het product Gebieden zijn geen baten begroot voor 2017 en verder.

Lasten

De lasten voor product Gebieden bestaan in 2017 en verder uit vier onderdelen:

  • Gebiedsorganisatie
  • Vergoedingen gebiedscommissie
  • Bewonersinitiatieven, participatie en representatie.
  • Gebiedsplannen

Gebiedsorganisatie
Deze kosten bestaan uit loonkosten en materiële kosten. De loonkosten betreffen onder andere de salarissen van de gebiedsdirecteuren, wijkmanagers etc. Daarnaast zijn er materiële kosten, ook wel indirecte personeelskosten, dit zijn kosten die gemaakt worden om het werk van deze ambtenaren mogelijk te maken zoals kantoorartikelen en reiskosten. De loonkosten zijn begroot op € 9,6 mln en de materiële kosten op € 1 mln wat een totaal geeft van € 10,6 mln.

Vergoedingen Gebiedscommissie
Elk gebied heeft een democratisch gekozen gebiedscommissie. Via deze commissies kunnen alle Rotterdammers invloed uitoefenen hun wijken. Elke commissie heeft een voorzitter en twee vicevoorzitters. Daarnaast is er een budget om hun functie uit te voeren (o.a. vergaderingen). Het totale budget is € 2,8 mln.

Bewonersinitiatieven, participatie en representatie
Om de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies goed te kunnen uitvoeren heeft elke commissie de beschikking over een budget voor het bevorderen van participatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en kleine evenementen en representatie. De hoogte van het totale budget voor alle gebiedscommissies bedraagt voor 2017 € 6,5 mln. Het college verdeelt het budget over de verschillende gebieden. Hieronder is een schema te zien van de verdeling.

Gebied

Budget

Centrum

350

Charlois

657

Delfshaven

719

Feijenoord

726

Hoek van Holland

154

H'berg-Schiebroek

458

Hoogvliet

380

IJsselmonde

606

Kralingen - Crooswijk

534

Noord

531

Overschie

200

Pernis

106

Prins Alexander

927

Rozenburg

159

Eindtotaal

6,5 mln

Gebiedsplannen
In twee wijken is er een pilot gestart in het kader van wijkgestuurd werken. Dit betreft het Aanvalsplan Schiebroek-Zuid en Motie plan van aanpak Oud-Crooswijk. Beide pilots zijn specifiek aangevraagd door de raad. Het college stelt derhalve voor € 1,3 mln beschikbaar te stellen voor het plan Schiebroek-Zuid en € 5,3 mln voor het plan Oud-Crooswijk.

Reserves

In de periode 2017-2019 worden onttrekkingen begroot aan de reserve gebiedscommissies voor het initiatief "Ik ben Wij" in Charlois, extra bewonersinitiatieven in Noord, promotie Rozenburg en het project Wijkgestuurd werken. Ultimo 2019 is het saldo nihil.

Meerjarig verloop

Het budget voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie heeft geen vlak meerjarig verloop. Dit komt door een loonkostenbesparing van € 1,6 mln en gebiedsplannen (zie intensiveringen).