Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

442

332

337

337

337

337

Bijdragen rijk en mede-overheden

23

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

419

332

337

337

337

337

Totaal lasten

6.042

6.681

7.110

6.675

6.675

6.675

Apparaatslasten

5.059

5.422

5.646

5.212

5.212

5.212

Inhuur

375

291

276

276

276

276

Overige apparaatslasten

220

333

272

272

272

272

Personeel

4.464

4.798

5.098

4.664

4.664

4.664

Interne Lasten

266

229

236

236

236

236

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

266

229

236

236

236

236

Programmalasten

717

1.030

1.228

1.227

1.227

1.227

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

621

885

1.083

1.083

1.084

1.084

Kapitaallasten

93

39

38

37

36

35

Overige programmalasten

3

106

107

107

107

108

Saldo voor VPB en reserveringen

-5.600

-6.349

-6.773

-6.338

-6.338

-6.338

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-5.598

-6.350

-6.774

-6.339

-6.339

-6.339

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

200

0

0

0

0

0

Resultaat

-5.399

-6.350

-6.775

-6.339

-6.339

-6.339

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-5.399

-6.350

-6.775

-6.339

-6.339

-6.339

Toelichting op de tabel
Baten

De meerjarige baten bestaan uit opbrengsten bij de Rekenkamer en de Ombudsman voor werkzaamheden voor de aangesloten gemeenten.

Lasten

De meerjarige lasten vanaf 2017 en verdere jaren blijven binnen het product "Griffie, Rekenkamer en Ombudsman" nagenoeg op het zelfde niveau. Apparaatslasten bestaan voor het overgrote deel uit personeelslasten. Interne lasten betreffen doorbelastingen vanuit het concern Rotterdam voor geleverde diensten. Programmalasten bestaan uit voornamelijk uit automatiseringskosten en huur -en servicekosten bij de Rekenkamer en de Ombudsman en bij de Griffie voor verbeterprojecten.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Dit vertoont een stabiel beeld.