Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

16

0

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

16

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

5.183

4.654

4.597

4.597

4.597

4.597

Apparaatslasten

1.522

1.576

1.619

1.619

1.619

1.619

Inhuur

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

245

247

250

250

250

250

Personeel

1.277

1.329

1.369

1.369

1.369

1.369

Interne Lasten

156

156

160

160

160

160

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

156

156

160

160

160

160

Programmalasten

3.505

2.922

2.818

2.818

2.818

2.818

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.488

930

789

789

789

789

Overige programmalasten

230

302

304

304

304

304

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.787

1.690

1.725

1.725

1.725

1.725

Saldo voor VPB en reserveringen

-5.167

-4.654

-4.597

-4.597

-4.597

-4.597

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-5.167

-4.655

-4.597

-4.597

-4.597

-4.597

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-5.167

-4.654

-4.597

-4.597

-4.597

-4.597

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-5.167

-4.654

-4.597

-4.597

-4.597

-4.597

Toelichting op de tabel
Baten

N.v.t.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelslasten, inkopen en uitbestede werkzaamheden, subsidies en inkomensoverdrachten. De personele lasten betreffen met name de maandelijkse vergoedingen aan de raadsleden. De inkopen en uitbestede werkzaamheden zijn de accountantskosten voor de controle jaarrekening en de automatiserings- en notuleerkosten voor raadsvergaderingen. De subsidies en inkomensoverdrachten betreffen de jaarlijkse vergoedingen aan de fracties.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop is stabiel.